ADR 21

Jako každý lichý rok, vyšla i v roce 2021 nová Dohoda o přepravě nebezpečných věcí (ADR 2021). Z názvu vypadlo označení „Evropská“ jelikož stále více zemí mimo Evropu se stává signatářem této dohody. ADR 2021 je v platnosti již od 1. ledna 2021, nová pravidla mají být uplatňována od 1. července 2021. Naštěstí nejsou provedené změny zásadnějšího charakteru a týkají se především výbušnin a lithiových baterií. Nejdůležitější změny jsou podrobněji uveden níže.

Prodloužení platnosti certifikátů řidičů

Vzhledem k situaci ohledně COVID-19 byla Ministerstvem dopravy dle mnohostranných dohod M333 a M334 upravena platnost školení řidičů ADR a certifikátů bezpečnostních poradců. Školení nebo certifikáty, jejichž platnost končí mezi 1. březnem 2020 a 1. zářím 2021, zůstávají nadále platné, pokud řidič nebo držitel certifikátu složí úspěšně zkoušku před 1. říjnem 2021. Tyto mnohostranné dohody se nevztahují na školení ostatních osob podílejících se na přepravě.

Obecně

Podle 1.8.5 je nově povinný vypracovat a předložit zprávu o nehodě či mimořádné události příslušným úřadům rovněž vykládce nebezpečného zboží.

Pokud přeprava zahrnuje průjezd tunelu s omezením přepravy nebezpečných věcí, ale není pro nebezpečnou věc uveden kód tunelu, v přepravním dokladu se uvede na příslušném místě znak „(─)“.

Obaly mohou nově vyhovovat více ověřeným konstrukčním typům a mohou tedy být i označeny více značkami typů obalu zároveň.

Pro UN 3077 (Látka ohrožující životní prostředí, pevná) a pro UN 3082 (Látka ohrožující životní prostředí, kapalná) může být použit technický název pojmenování (např. barva), které nejvhodněji popisuje látku nebo směs.

Přibyla nová čtyři UN čísla: UN 0511, UN 0512 a UN 0513 pro Elektronické rozbušky a UN 3549 pro Medicínský odpad.

Lithiové baterie

Nebezpečné věci v zařízení, které jsou nebo mohou být používány během přepravy (např. lithiové baterie v zařízení pro sledování nákladu) nepodléhají ustanovením ADR kromě základních požadavků uvedených v kapitole 5.5.4.

Bylo aktualizován zvláštní ustanovení 376 (zhodnocení poškození) a přibylo nové zvláštní ustanovení 390 (společné balení) týkající se lithiový baterií.

Doznaly změn požadavky na velikost bezpečnostní značky pro lithiové baterie. Značka může mít tvar obdélníku nebo čtverce s minimálními rozměry 100 x 100 mm.

Výbušniny

Výbušné nebezpečné věci Třídy 1.6 byly doplněny na seznam vysoce rizikových nebezpečných věcí (1.10.3.1.2.), na které se vztahuje povinnost vypracování bezpečnostního plánu. V tomto ohledu byly doplněny dodatečné požadavky S16 a S21, týkající se dozoru nad těmito vozidly.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy