Aktualizace metodického pokynu pro základní hodnocení rizika ekologické újmy

V listopadu 2012 vydalo MŽP novou verzi metodického pokynu (MP) pro provádění základního hodnocení rizika ekologické újmy. Tento nový MP je platný od 5. listopadu 2012.

Aktualizace MP přináší řadu změn, které si mohou vyžádat revizi již provedených hodnocení a u některých provozovatelů i nově překročení hranice 50 bodů. Jedná se zejména o změny ve vymezení provozních činností 9 a 10 a o rozšíření výčtu činností, pro které se v hodnocení zohledňuje nakládání s nebezpečným odpadem. Aktualizovaný MP je k dispozici na stránkách MŽP.

Nově je definována provozní činnost 9 „zacházení se závadnými látkami podle zvláštního právního předpisu“ odkazem na naplnění §39 odst. 2 a 4 zákona 254/2010 Sb. o vodách, a na požadavek mít havarijní plán.

U provozní činnosti 10 „nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky …“ musí být nově tato činnost „odvoditelná z konkrétního správního aktu (správního rozhodnutí, povolení či souhlasu) ke skladování nebezpečných chemických látek či směsí (kolaudační rozhodnutí/souhlas), z havarijního plánu, živnostenského oprávnění či z předmětu obchodní činnosti spočívající v nakládání s těmito látkami (např. výroba chemických látek apod.)“. Například, pokud je nebezpečná chemická látka zahrnutá ve schváleném havarijním plánu, nebo je vydáno kolaudační rozhodnutí na sklad nebezpečných chemických látek, pak se jedná o činnost 10.

Pokud lze zařadit nebezpečnou chemickou látku současně jako závadnou látku podle vodního zákona i nebezpečnou chemickou látku dle chemického zákona, provádí se pouze hodnocení rizika pro provozní činnost 10. To znamená, že pokud bude provozovatel nakládat podle havarijního plánu pouze látkami hodnocenými jako nebezpečné, bude se jednat o provozovatele vykonávajícího provozní činnost 10. Bude-li zároveň nakládat se závadnými látkami, které nemají nebezpečné vlastnosti, bude zpracovávat samostatné hodnocení rizik také pro provozní činnost 9.

Nově je definována činnost 12 „nakládání s geneticky modifikovanými organismy“

Povinnost vyplnit řádek 7 části A (oprávnění nakládat s nebezpečnými odpady a vybranými výrobky a vybranými odpady) se nově rozšiřuje i na provozovatele činností 4, 9, 10, 11, 12, a 14, pokud mají nakládání s nebezpečnými odpady, nebezpečnými těžebními odpady, vybranými výrobky nebo vybranými odpady zahrnuté v havarijním plánu.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy