Čištění, kontrola a revize spalinových cest od roku 2016

Práva a povinnosti v oblasti čištění, kontrol a revizí spalinových cest jsou s účinností od 1.1.2016 nově uvedeny v zákoně o požární ochraně 133/1985 Sb. a v novém prováděcím předpisu - vyhlášce 34/2016 Sb.

Zákon o požární ochraně 133/1985 Sb. ve znění zákona 320/2015 Sb. (nový zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky) s účinností od 1.1.2016 obsahuje nová ustanovení týkající se čištění, kontrol a revizí spalinových cest (část třetí, §§43-47). K provedení těchto ustanovení vydalo Ministerstvo vnitra vyhlášku 34/2016 Sb.

Nová vyhláška i nová ustanovení v zákoně o požární ochraně vychází z dosavadní právní úpravy obsažené v nařízení vlády 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, přičemž základní principy předchozí právní úpravy jsou zachovány. Nařízení vlády 91/2010 bylo k 1. lednu 2016 zrušeno zákonem 320/2015.

Zákon 133/1985 definuje základní principy a povinnosti v oblasti čištění, kontrol a revizí spalinových cest. V první řadě přesně definuje, co je spalinová cesta, a přesně určuje výjimky, na které se povinnost čištění, kontroly a revize nevztahují (vyjmuty jsou odvody spalin z lokálních podokenních topidel o jmenovitém výkonu do 7 kW s vývodem přes fasádu). Dále zákon stanoví, kdo je oprávněná osoba pro čištění, kontroly a revize spalinových cest, jaké jsou povinnosti oprávněných osob a sankce pro provozovatele spalinových cest (fyzické i právnické osoby) i oprávněné osoby.

Vlastníkovi nebo provozovateli objektu, který provozuje spalinovou cestu v rozporu se zákonem, se uloží pokuta do 100 000 Kč. Oprávněné osobě a reviznímu technikovi, který poruší ustanovení zákona, lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

Vyhláška 34/2016, jakožto prováděcí předpis, stanoví způsoby čištění, kontrol a revizí spalinových cest a dále lhůty čištění a kontrol a vzory zpráv.

Lhůty kontrol a čištění zůstávají v podstatě zachovány. Ke změně dochází u spotřebičů na kapalná paliva, kde se nově rozlišuje celoroční a sezónní provoz. U spotřebičů na kapalná paliva do 50 kW včetně provozovaných celoročně se čištění spalinové cesty provádí 2 x za rok, u spotřebičů provozovaných sezónně 1 x za rok (dříve všechny 3 x za rok). Obecně nejsou stanoveny zvláštní lhůty pro výběr znečišťujících částí a kondenzátu; toto se provádí v rámci čištění spalinové cesty. Nově vyhláška neřeší čištění samotného spotřebiče paliv.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy