Dlouho očekávaná odpadová vyhláška

21. března 2016 vstoupila v platnost pod číslem 83/2016 Sb. novela vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Tato novela byla vydána v návaznosti na novelu 223/2015 Sb. zákona o odpadech ze září 2015 a ustanovuje pokyny k praktickému provádění zákonných povinností v oblasti odpadového hospodářství. Změny zákona i samotné vyhlášky se dotknou prakticky všech subjektů nakládajících s odpady.

Změny, které přinesl novelizovaný zákon o odpadech v roce 2015 a novelizovaná vyhláška 383/2001 hledejme je zejména v těchto oblastech:

Označování nebezpečných odpadů

Globálně harmonizovaný systém (GHS) klasifikace nebezpečných chemických látek a směsí se na základě Nařízení Komise (EU) 1357/2014 z 18. prosince 2014 vztahuje od června 2015 rovněž na oblast odpadů. Proto bylo nutné upravit dokument, který nebezpečné vlastnosti odpadu popisuje, tedy identifikační list nebezpečného odpadu (ILNO), jehož nový vzor je uveden v příloze č. 3 novelizované vyhlášky. Nový ILNO obsahuje v části 6 tabulku s novými nebezpečnými vlastnostmi (HP – Hazardous Properties). Rovněž požadavky na značení prostředků pro soustřeďování nebezpečných odpadů se přiblížily metodice označovaní nebezpečných chemických látek. Každý prostředek je nutné označit nápisem „nebezpečný odpad“, názvem a číselným kódem odpadu, kódem a názvem nebezpečných vlastností včetně příslušných grafických symbolů. Jsou definovány i minimální rozměry označení (štítku). Nové požadavky na označování nebezpečných odpadů, které jsou shrnuty v příloze č. 29 novelizované vyhláška, i nový vzor ILNO je nutné je používat od 1. června 2016.

Evidence přepravy nebezpečných odpadů

Zákon o odpadech v současnosti umožňuje evidovat přepravu nebezpečných odpadů dvěma způsoby - papírově (sedm barevných kopií evidenčních listů pro přepravu nebezpečných odpadů ELPNO) a elektronicky přes ISPOP. Od roku 2017 bude možné používat pouze elektronický způsob evidence. I v případě volby elektronického způsobu je však stále nutné společně s každou zásilkou poslat jisté informace v listinné formě. Zákon se v tomto požadavku odkazuje na ohlašovací list (dříve ELPNO), jehož vzor je obsahem přílohy č. 26 vyhlášky. Ohlašovací list obsahuje standardní informace o původci, dopravci, příjemci, místu nakládky, přepravovaných odpadech i odkaz na identifikační číslo elektronického ohlašovacího listu.

Evidence odpadů

V průběžné evidenci a tím pádem i v ročním hlášení o odpadech (příloha č. 20) bude nutné pro odpady předané a převzaté po 30. červnu 2016 uvádět identifikační číslo zařízení (IČZ) přijímajícího odpady, tedy identifikátor jednoznačně určující dané zařízení pro nakládání s odpady přidělený krajským úřadem. Dále byl ve vzoru průběžné evidence odpadů změněn sloupec č. 9, dříve používaný na poznámky. Nyní se zde má uvádět číslo osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností ostatních odpadů, pokud je relevantní. V části přílohy č. 20 věnující se popisu způsobu nakládání s odpady byla doplněna tabulka č. 2, která přiřazuje vybrané kódy nakládání s odpady (A - produkce, R - využití, D - odstranění) s N kódy, které popisují způsob nakládání z hlediska státní správy. Jedná se tedy o návod určený hlavně zpracovatelům odpadu.

Ostatní

Bylo zrušeno několik již nepotřebných příloh, například příloha č. 28 - náležitosti plánu odpadového hospodářství původce (povinnost zpracovávat plán byla zrušena v říjnu 2013), příloha č. 14 - seznam olejů ve zpětném odběru (od září 2015 není možné předávat oleje v režimu zpětného odběru), příloha č. 19 - zpráva o plnění povinností výrobce elektrozařízení (vzor zprávy je uveden ve vyhlášce 352/2005), příloha č. 23 – hlášení provozovatelů skládek odpadů (k hlášení se používá příloha č. 20, list č. 4) a příloha č. 24 – hlášení provozovatelů sběrných míst a skladů odpadů (hlášení se podává pomocí formuláře v příloze č. 22). Hlášení o změnách v provozu (zahájení, přerušení, ukončení) v zařízení pro nakládání s odpady dle přílohy č. 22 se nově týká i mobilních zařízení a tzv. malých zařízení (zpracování biologicky rozložitelného odpadu v množství do 100 tun/rok).

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy