Dvě nové vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství

S účinností od 1. dubna 2016 vyšly ve Sbírce zákonů dvě nové odpadářské vyhlášky. Konkrétně se jedná o vyhlášku 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů, která nahradila vyhlášku 381/2001 Sb., a o vyhlášku 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, která nahradila stejnojmennou vyhlášku 376/2001 Sb.

Katalog odpadů

Postup pro přiřazení katalogového čísla určitému druhu odpadu se v podstatě nemění, je ovšem sepsán přehledněji a srozumitelněji. Zjednodušením je i zrušení přílohy č. 2, tedy seznamu nebezpečných odpadů, ty jsou označeny hvězdičkou (*) v příloze č. 1. Zrušen je i odkaz na přílohu č. 5 zákona 185/2001 Sb., o odpadech, která dříve definovala složky, které činí odpad nebezpečným, ale příloha byla zrušena již v říjnu 2013.

Ostatní odpady s vyloučenou nebezpečnou vlastností, tj. odpady které jsou v katalogu uvedeny jako nebezpečné, vyhláška vyžaduje nově evidovat jako N/O. Pro přiřazení nebezpečných vlastností odpadům se postupuje hlavně podle pravidel daných Nařízením Komise (EU) č. 1357/2014. U definice nebezpečné vlastnosti Infekčnost, jenž toto nařízení konkrétně nevymezuje, se vyhláška odkazuje na vyhlášku 94/2016 Sb., viz níže.

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů stále zůstává pouze v kompetenci pověřených osob, s tím, že platnost jejich oprávnění zůstává zachována. Rozsah vyžadovaného školení pověřených osob se ovšem rozšířil o informace o zdravotních rizicích a rizicích pro životní prostředí při nakládání s nebezpečnými odpady, o obsahu programu zkoušení odpadů, o způsobech uchovávání dokumentace a o zásadách bezpečnosti práce při vzorkování odpadů. V neposlední řadě zahrnuje školení i informační systém ISPOP, přes který se budou výsledky hodnocení vydávat.

Základním předpokladem zůstává, že nebezpečné vlastnosti lze vyloučit pouze u odpadů vznikajících v rámci řízených postupů, které zaručují jejich neměnnou kvalitu. Pro konkrétní hodnocení je oprávněnou osobou nejprve zpracován program zkoušení, který zahrnuje i plán odběru vzorků a jejich zkoušení. Odpad je možné rovněž hodnotit pouze na základě úsudku, pokud jsou k dispozici dostatečné informace o složení odpadu. Obecně platí, že výsledky zkoušek odpadu mají přednost před hodnocením na základě znalosti koncentrací nebezpečných látek v daném odpadu.

Jak bylo napsáno výše, výchozím předpisem definujícím jednotlivé nebezpečné vlastností je Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014. Nicméně v příloze č. 1 vyhlášky 94/2016 jsou navíc dodatečně definovány nebezpečné vlastnosti HP 9 Infekční (obsah patogenní mikroorganismů a jejich toxinů), HP 14 Ekotoxický (výpočtová metoda dle CLP nebo kritéria pro výsledky zkoušek ekotoxicity) a HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl (limity pro obsah škodlivin, zejména kovů, ve vodném výluhu), což zmíněné Nařízení umožňuje.

Výsledkem hodnocení je osvědčení, pokud nebezpečnou vlastnost lze vyloučit, a nově sdělení pokud nebezpečnou vlastnost vyloučit nelze. Součástí osvědčení nebo sdělení je dle přílohy č. 2 dokumentační zpráva, ve které je popsán samotný odpad, informace o provedených zkouškách a hlavně postup hodnocení a jeho výsledky.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy