Energetický audit podle novely zákona o hospodaření s energií 2015

Na březnové schůzi poslanci schválili ve třetím čtení návrh novely zákona o hospodaření s energií 406/2000 Sb. ve znění schváleném Senátem. Hlavním důvodem novely je implementace evropských směrnic o energetické účinnosti, jenž Evropská komise vyhodnotila jako nedostatečně implementované do právního řádu ČR. Návrh novely byl předán k posouzení Prezidentovi. Účinnosti se předpokládá od 1. července 2015.

Novela zákona implementuje zejména směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti. Dále obsahuje úpravy, které vyplynuly z dosavadní aplikace zákona. Upravuje zejména povinnosti spojené s energetickou náročností budov a energetickými specialisty. Tyto změny se dotknou zejména realitního trhu.

Výraznou změnu přináší novela pro velké podnikatele ohledne energetických auditů. Energetické audity jsou obsaženy již v současném znění zákona. Jako doposavad by mělo platit, že energetický audit je obecně povinen zpracovat stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství při celkové průměrné roční spotřebě energie za poslední dva kalendářní roky vyšší, než je stanoveno prováděcím předpisem, tj. 35 000 GJ/rok jako součet pro všechny budovy se spotřebou 700 GJ/rok (vyhláška 480/2012 Sb.). V tomto případě není požadováno opakované provádění energetického auditu.

Podnikatelé, kteří nejsou malým nebo středním podnikatelem (viz definice níže), budou mít nově povinnost zpracovávat energetický audit pro jím vlastněné nebo užívané objekty každé 4 roky. Energetický audit je podnikatel povinen zpracovat podle novelizovaného zákona do 5. prosince 2015, pokud nemá platný energetický audit zpracovaný v období 3 let přede dnem nabytí účinnosti novely zákona.

Malými a středními podniky jsou, podle doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků, podniky, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž celkový roční obrat nepřesahuje 50 miliónů EUR, nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 miliónů EUR.

Povinnost zpracovat energetický audit nebude mít podnikatel, který má zaveden systém hospodaření s energií (podle ČSN EN ISO 50001 - Systém managementu hospodaření s energií)nebo systém environmentálního řízení (podle ČSN EN ISO 14001 - Systémy environmentálního managementu),který zahrnuje energetický audit.

Komentáře

Předpokládá se, že nové povinnosti ohledně energetických auditů se v ČR dotknout cca 2 100 velkých podniků. Podle navrženého znění novely musí mít tyto podniky do 5. prosince 2015 zpracovaný energetický audit ne starší než 3 roky, nebo musí mít zaveden odpovídající systém hospodaření s energií nebo systém environmentálního řízení obsahující energetický audit.

Směrnice 2012/27/EU požaduje, aby příslušný systém řízení zahrnoval energetický audit podle kritérií uvedených v příloze směrnice. Návrh novely zákona nikterak nespecifikuje požadavky na energetický audit prováděný v rámci systému environmentálního managementu. Norma ISO 14001, na kterou se novela odkazuje, požadavek na energetický audit rovněž nestanovuje (podle dosavadní právní úpravy je způsob provádění a obsah energetického audit definován vyhláškou 480/2012 Sb.).

Z předloženého znění novely zákona nelze jednoznačně posoudit, zda velké podniky s certifikovaným systémem environmentálního řízení podle ISO 14001 budou mít povinnost zpracovávat pravidelné energetické audity, případně podle jakých kritérií, nebo zda budou od této povinnosti osvobozeni díky samotné certifikaci environmentálního systému řízení.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy