NAŘÍZENÍ (EU) 2024/1157 o Přepravě odpadů

Nařízení nahrazuje dosavadní Nařízení 1013/2006 týkající se hlavně přeshraniční přepravy odpadů a rovněž vývozu a dovozu odpadů do a z EU. Přechod na pravidla dle nového Nařízení bude pozvolný, jako hlavní datum je ale možné považovat 21.5.2026 (datum použitelnosti). Nicméně, přepravy odpadů s již vydaným souhlasem je nutné dokončit nejpozději do 21.5.2027 a přepravy do zařízení s vydaným tzv. předchozím souhlasem je možné dokončit až do 21.5.2029.

Hlavní procedurální rámec přepravy odpadů v rámci EU, tj. že přeprava všech odpadů k odstranění a vyjmenovaných odpadů k využití podléhá předchozímu písemnému oznámení a souhlasu, ale pro přepravu dalších odpadů určených k využití dostačuje doprovodit zásilku požadovanými informacemi (přepravní doklad), zůstává zachován.

Nařízení se tedy zaměřuje na zlepšení a zjednodušení dosavadních zavedených postupů. Například pro podávání oznámení přepravy bude zaveden elektronický způsob podání, v rámci tzv. EDI (Electronic Data Interchange).

Dále by pro klasifikaci převážených odpadů, což bývá v některých případech problematické a jedná se o zásadní krok pro určení relevantních požadavků na přepravu, měla být vydána jasná standardizovaná metodika pomocí prováděcího rozhodnutí. Stejně tak by mělo dojít k harmonizaci způsobu výpočtu výše finanční záruky pro případy, kdy se přeprava neuskuteční dle plánu. V současnosti je způsob výpočtu záruky stanoven místní právní úpravou jednotlivých členských států.

V návaznosti na nová pravidla má dojít rovněž k posílení prosazování dodržování podmínek přepravy státními úřady na základě zpracovaných plánů kontrol.

Dalším tématem nového Nařízení je vývoz odpadů z EU a v této souvislosti ověřování, jakým způsobem je odpad skutečně zpracován koncovým zařízením. Prakticky má být v koncovém zařízení proveden nezávislý audit, který posoudí, zda jsou splněny požadavky stanovené v části B přílohy X pro nakládání s odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí. Nařízení umožňuje sdílení zprávy z auditu, platnost auditu je 2 roky.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy