NAŘÍZENÍ (EU) 2024/573 O FLUOROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNECH

Nařízení (EU) 2024/573nahrazuje dosavadní Nařízení 517/2014 týkající se fluorovaných skleníkových plynů, účinné je od 11. března 2024. Provozovatelé zařízení obsahujícího fluorované skleníkové plyny mají přijmout veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění neúmyslného vypouštění těchto plynů.

Nejzásadnější změna týkající se provozovatelů zařízení obsahujícího fluorované skleníkové plyny (tj. většinou klimatizace, tepelná čerpadla, chladicí jednotky, hasicí zařízení) spočívá v provádění pravidelných kontrol těsnosti těchto zařízení. Dosud se při určování frekvencí zkoušek bral v úvahu výhradně obsah chladiva/hasiva vyjádřený v CO2 ekvivalentu v závislosti na potenciálu globálního oteplování (GWP) daného plynu.

Nové nařízení navíc vyžaduje posoudit zařízení s obsahem specificky vyjmenovaných F-plynů uvedených v Příloze II, oddíl 1. Pro tyto konkrétní F-plyny se určuje frekvence zkoušek těsnosti přímo na základě jejich hmotnosti: 1 – 10 kg (1x za 12 měsíců), 10 – 100 kg (1x za 6 měsíců) a více než 100 kg (1x za 3 měsíce + instalace detekčního zařízení). Instalace systému automatické detekce, který je kontrolován nejméně jednou za dvanáct měsíců, snižuje frekvenci zkoušek na polovinu. Naštěstí se jedná o poměrně exotické F-plyny (např. HFC-1132a nebo HFC-1234yf), takže reálný dopad nemusí být rozsáhlý.

Důležité je upozornit na provádění mimořádné kontroly těsnosti v případě zjištění netěsnosti a následné opravy. Kontrola těsnosti potvrzující dobře provedenou opravu má být provedena nejdříve po uplynutí provozní doby 24 hodin od opravy, ale nejpozději do jednoho měsíce po opravě.

Nařízení se dále věnuje postupnému útlumu používání F-plynů. V případě nových výrobků je úplný výčet zákazů uveden v Příloze IV. Např. malou (do 12 kW) klimatizaci vzduch-vzduch typu split s chladivem o GWP≥150 si budete moci koupit pouze do 31.12.2028, od 1.1.2035 si takovouto klimatizaci s F-plynem nekoupíte vůbec.

Co se týče provozu stávajících zařízení, nařízení přímo nezakazuje jejich provoz, ale postupně omezuje dostupnost F-plynů pro jejich servis a doplňování úniků. Od 1.1.2025 bude možné použití pouze regenerovaných/recyklovaných F-Plynů s GWP≥2500 (např. HFC-23, HFC-404A, HFC-143a) pro údržbu nebo servis jakýchkoli chladicích zařízení. Od 1.1.2030 se zakazuje použití F-Plynů pro servis chladičů s GWP≥2500 úplně. V případě klimatizací a tepelných čerpadel platí omezení na používaní regenerovaných/recyklovaných F-Plynů s GWP≥2500 od 1.1.2026 a úplný zákaz od 1.1.2032. Od 1. ledna 2032 bude možné použití pouze regenerovaných/recyklovaných  F-plynů s GWP≥750 pro údržbu nebo servis stacionárních chladicích zařízení, s výjimkou chladičů kapalin.

V souvislosti s touto změnou je vhodné připomenout rovněž nedávnou změnu v národní legislativě, a to novou Vyhlášku 243/2023 o provedení některých ustanovení zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, která v srpnu 2023 nahradila Vyhlášku 257/2012. Vyhláška, mimo jiné, stanovuje nový vzor evidenční knihy zařízení s obsahem F-plynů. Nový vzor se liší v obsahu 2. a 3. listu evidenční knihy, kde je nutné vyplnit údaje o druhu F-plynů (nové/recyklované/regenerované), případně identifikaci společnosti, která regeneraci provedla, údaje o instalaci zařízení a o vyřazení zařízení z provozu.

 

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy