Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod

Dne 10. května 2012 bylo ve sbírce uveřejněno nařízení vlády 143/2012 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod. Toto nařízení, které nabude účinnosti dne 1. června 2012, řeší některé oblasti, které doposud upravovala vyhláška č. 293/2002 Sb.

Toto nařízení vlády je druhým „poplatkovým“ prováděcím předpisem vydaným v návaznosti na novelu vodního zákona č. 150/2010 (prvním předpisem byla vyhláška 123/2012).

Z oblastí, které upravovala dosavadní vyhláška č. 293/2002 Sb., bylo do nového předpisu převedeno a upraveno určování znečištění odpadních vod, měření objemu odpadních vod, náležitosti vedení provozní evidence a provádění odečtů znečištění v odebrané vodě.

Ostatní oblasti jako je prokazování odborné způsobilosti laboratoří a měřících skupin, vzor poplatkového hlášení a poplatkového přiznání, náležitosti žádosti o odklad placení poplatku a postup ČIŽP při posuzování a povolování odkladu byly převedeny do vyhlášky č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, která nabude účinnosti rovněž 1.června 2012.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy