Nová nařízení vlády o vyhrazených technických zařízeních (elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích) a nařízení vlády o odborné způsobilosti k výkonu činnosti na elektrotechnických zařízeních a odborné způsobilosti v elektrotechnice

V návaznosti na nový zákon 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení (VTZ) byla dne 30.6.2022 zveřejněna dlouho očekávaná nařízení vlády týkající se provozu VTZ elektrických (190/2022 Sb.), plynových (191/2022 Sb.), tlakových (192/2022 Sb.) a zdvihacích (193/2022 Sb.), a nařízení vlády o odborné způsobilosti k výkonu činnosti na elektrotechnických zařízení a odborné způsobilosti v elektrotechnice (194/2022 Sb.). Zákon 250/2021 a všechna zmíněná nařízení vlády nabyla účinnost 1.7.2022 a nahradila tak staré vyhlášky týkající se provozu VTZ, konkrétně 85/1978 Sb., 18/1979, 19/1979, 21/1979 73/2010 a rovněž vyhlášku 50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Vyhrazená elektrická zařízení (NV 190/2022 Sb.)

V § 3 nařízení definuje vyhrazená elektrická zařízení (VEZ) a nově také specifikuje, která elektrická zařízení nejsou vyhrazená. K nevyhrazený elektrickým zařízením patří například ruční elektromechanické nářadí, elektronické přístroje a elektrické spotřebiče do napětí 400 V včetně (pokud nejsou určené pro pevné připojení k elektrické síti), prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody, zdravotnické elektrické přístroje a další. Pro VEZ zůstává princip zařazení do dvou tříd I. a II. z hlediska nebezpečnosti.

 

Nařízení specifikuje požadavky na bezpečnost při uvádění VEZ do provozu a při provozu. Je požadováno vedení řádu (harmonogramu) prohlídek, údržby a revizí. Nařízení specifikuje požadavky na provádění prohlídek, zkoušek a revizí, které byly doposud uvedeny v ČSN 33 1500, včetně nezbytných podkladů pro výchozí, mimořádné i pravidelné revize, dále uvádí náplň revize, obsah zprávy o revizi a lhůty pravidelných revizí VEZ. Z hlediska lhůt pravidelných revizí VEZ nedošlo k zásadním změnám.

Nařízení dále uvádí požadavky na bezpečnost při činnosti na VEZ. Kromě určení odpovědné osoby za provoz VEZ je nově požadováno určit pro každou práci na VEZ vedoucího práce.

Vzhledem k tomu, že ČSN 33 1600 ed.2 uvádějící požadavky na revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání (včetně elektrického ručního nářadí a prodlužovacích přívodů) je stále v platnosti, nebyla novým nařízením vlády zrušena povinnost provádět revize těchto zařízení, přestože již výslovně nespadají pod VEZ. Změna nastala v odborné způsobilosti k provádění jednotlivých typů revizí a kontrol (viz. níže).

Odborná způsobilost k výkonu činnosti na elektrotechnických zařízení a odborná způsobilost v elektrotechnice (NV 194/2022 Sb.)

Nové nařízení vlády navazuje na §19 zákona 250/2021 Sb., který z hlediska odborné způsobilosti obsluhy a práce na elektrických zařízení rozeznává osoby znalé, poučené a školené (seznámené). Školení osob seznámených již není regulováno novým NV 194/2022, ale podléhá obecnému školení BOZP podle §103 zákoníku práce 262/2006 Sb.

Osoby odborně způsobilé podle NV 194/2022 jsou osoby poučené a osoby znalé. Pro osoby znalé se rozlišuje osoba znalá pro samostatnou činnost (elektrotechnik), osoba znalá pro řízení činnosti (vedoucí elektrotechnik) a revizní technik. Osoba znalá je odborně způsobilá osoba na základě zkoušky z odborné způsobilosti opakované každé 3 roky.

Ohledně způsobilosti osob poučených je nově definován seznam činností, které smí osoby poučené vykonávat, a to buď samostatně nebo pod dohledem či dozorem osoby znalé. Obsah a rozsah školení poučených osob stanoví zaměstnavatel (provozovatel) s ohledem na charakter a rozsah činnosti na elektrických zařízeních, kterou mají osoby poučené vykonávat. Novinkou je, že školení osob poučených včetně ověření znalostí provádí osoba znalá podle vnitřního předpisu, a to minimálně každé 3 roky (podle §19 zákona 250/2021). Nařízení vlády neuvádí, jaký má být obsah vnitřního předpisu.

Podle §3(2) nařízení vlády se za činnost na elektrickém zařízení vyžadující odbornou způsobilost podle tohoto nařízení nepovažuje obsluha elektrického zařízení malého (do 50 V) a nízkého napětí (do 1000 V). Přičemž obsluhou elektrického zařízení je myšlena obsluha stroje, zařízení nebo spotřebiče, při které se obsluha dotýká jen těch částí stroje, které jsou pro obsluhu určeny a nezasahuje do elektrických částí zařízení. Neprobíhá tedy tzv. práce na elektrickém zařízení (ať už bez napětí nebo pod napětím) ve smyslu ČSN 50110-1 ed.3. Pro obsluhu těchto elektrických zařízení postačuje obecné školení BOZP (osob školené/seznámených) podle §103 zákoníku práce 262/2006 Sb.

Pro osoby znalé (elektrotechnik, vedoucí elektrotechnik a revizní technik) stanovují §6, §7 a §8 nařízení 194/2022 Sb. společně s §19 zákona 250/2021 Sb. nezbytné kvalifikační předpoklady (ukončené vzdělání), délku praxe, povinnost složení zkoušky z odborné způsobilosti a složení zkušební komise v závislosti na typu vykonávané činnosti. Tříletá lhůta pro opakování zkoušky zůstává stejná jako v původní vyhlášce.

Revize VEZ vykonává revizní technik s osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených elektrických zařízeních příslušného rozsahu pro provádění revizí (Příloha 5, NV 190/2022). Z nové legislativní úpravy definice VEZ vyplývá, že revize elektrických zařízení, které nejsou vyhrazenými (např: elektrické spotřebiče, prodlužovací přívody, elektrické ruční nářadí), může nově provádět i elektrotechnik v souladu s normou ČSN 33 1600 ed.2.

Vyhrazená plynová zařízení (NV 191/2022 Sb.)

Nařízení v §5 zařazuje jednotlivá vyhrazená plynová zařízení (VPZ) do skupin a dále definuje, která VZP nejsou vyhrazená. Nově je mezi VPZ zařazeno vypouštění hasebních plynů. Dle nebezpečnosti se VPZ nově rozdělují do I. a II. třídy.

Nařízení definuje činnosti zajišťované revizním technikem a zkušebním technikem. Evidence o jimi provedených zkouškách a revizích se musí uchovávat po dobu 10 let. Montáž a opravy VPZ mohou samostatně provádět pouze osoby s osvědčením k montáži a opravám VPZ.

Harmonogram revizí a kontrol vypracovává provozovatel podle §22 nově na období 6 let, oproti původním 3 rokům. Obsahem harmonogramu jsou konkrétní termíny provedení revizí a kontrol u všech provozovaných VPZ. Provozovatel harmonogram průběžně vyhodnocuje a aktualizuje.

Zkouška VPZ se dle §17 provádí po dokončení montáže nebo rekonstrukce. Zkoušku zajišťuje právnická nebo podnikající fyzická osoba, která prováděla montáž nebo rekonstrukci zařízení. Tato osoba je též povinna do 15 dnů před zkouškou pro zařízení I. třídy zaslat písemné oznámení pověřené organizaci, která následně vydá odborné stanovisko.

Výchozí revize dle §18 ověřuje způsobilost VPZ k bezpečnému provozu. Zajistí ji právnická nebo podnikající fyzická osoba, která prováděla montáž nebo rekonstrukci tohoto zařízení.

Způsobilost provozovaného VPZ k bezpečnému provozu se ověřuje a prokazuje kontrolou (nejméně jedenkrát ročně) a provozní revizí (nejméně jedenkrát za 3 roky). Kontroly pro vlastní potřebu provozovatele může provádět osoba odborně způsobilá k obsluze VPZ, která po provedené kontrole vypracuje záznam o kontrole s údaji uvedenými v příloze 6. Za kontrolu se považuje i pravidelný servis provedený ve lhůtách pro kontroly. Revize VPZ provádí revizní technik. Po provedené provozní revizi vypracuje revizní technik revizní zprávu s údaji uvedenými v příloze 5.

Odborně způsobilá osoba k obsluze VPZ musí absolvovat zaškolení u provozovatele VPZ a ověření znalostí revizním technikem. Ověřování znalostí se provádí nejméně jedenkrát za 3 roky u VPZ I. třídy a nejméně jedenkrát za 5 let u VPZ II. třídy. Osnovu zaškolení a délku odborné praxe určí provozovatel VPZ ve spolupráci s revizním technikem, a to s ohledem na charakter práce a náročnost obsluhy VPZ.

Při uvedení VPZ do provozu jmenuje provozovatel osobu odpovědnou za provoz a do 1 měsíce zajistí vypracování místního provozního řádu. Místní provozní řád se nemusí vypracovat pro odběrná plynová zařízení pro rozvod plynu ke spotřebičům o jednotlivém tepelném výkonu nižším než 50 kW. Provozovatel dále vede provozní deník (nevede se pro odběrná plynová zařízení pro rozvod plynu ke spotřebičům o jednotlivém tepelném výkonu nižším než 50 kW, s výjimkou kotelen).

Vyhrazená tlaková zařízení (NV 192/2022 Sb.)

Nové nařízení vlády snižuje v §4 limit definující vyhrazená tlaková zařízení (VTZ) z původních 0,7 bar (0,07 MPa) na 0,5 bar (0,05 MPa) pro parní a kapalinové kotle a tlakové nádoby stabilní. Došlo k rozšíření seznamu zařízení, která nespadají pod VTZ (např. tlaková zařízení určená pro motorová vozidla jako jsou nádoby na LPG, zemní plyn a vodík, láhve nebo plechovky pro nápoje sycené oxidem uhličitým určené k jednorázovému použití spotřebitelům, sudy na nápoje, tlakové hrnce, konvektomaty a další). Nově se tlakové nádoby zařazují do I. a II. třídy na základě nejvyššího pracovního tlaku a objemu nádoby.

Nařízení přebírá a částečně pozměňuje některé povinnosti a termíny uvedené v technických normách (ČSN  07 0710, ČSN 69 0012).

V rámci montáže a opravy VTZ provádí oprávněné osoby stavební zkoušku (pro kotle a tlakové nádoby stabilní), tlakovou zkoušku a první zkoušku (pro nádoby na plyny). Při uvedení do provozu a během provozu VTZ se provádí výchozí revize, provozní revize, vnitřní revize, zkouška těsnosti, tlaková zkouška, periodická zkouška (pro nádoby na plyny) a mimořádná revize nebo zkouška.

Rozpis revizí a zkoušek písemně stanoví provozovatel VTZ v plánu revizí a zkoušek. Před uplynutím stanoveného období platnosti rozpisu revizí a zkoušek se zpracuje nový rozpis tak, aby v době skončení platnosti stávajícího rozpisu mohl okamžitě vstoupit v platnost.

V Příloze 4 nařízení uvádí termíny revizí a zkoušek pro kotle a tlakové nádoby stabilní. Oproti předchozím lhůtám se prodlužuje termín pro tlakovou zkoušku z 9 na 10 let. Pro kotle III. a IV. třídy se termín provozní revize prodlužuje ze 3 na 6 měsíců. Pro kotle I. a II. třídy může být termíny vnitřní revize prodloužen na 2 roky (původně 1 rok). Revize provádí a vyhodnocuje a zkoušky řídí a vyhodnocuje revizní technik. V §18 nařízení uvádí obsah revizní zprávy. Zkoušky po opravách kotlů a tlakových nádob musí být u plánovaných oprav alespoň 15 dnů předem oznámeny pověřené organizaci. Úspěšnost těchto zkoušek potvrzuje odborným stanoviskem pověřená organizace.

Před uvedením VPZ do provozu jmenuje provozovatel jednu nebo více osob odpovědných za provoz. Provozovatel VTZ zajistí zpracování místního provozního předpisu. Lhůta pro zpracování místního provozního předpisu je 1 měsíc od uvedení do provozu pro tlakové nádoby s pracovní tekutinou zařazenou do skupiny 1 (nebezpečné tekutiny) a pro kotle, u ostatních vyhrazených tlakových zařízení je lhůta 2 měsíce. Topič nebo obsluha VTZ vede záznamy o provozu VTZ. Rozsah provozní dokumentace stanovuje §19.

Pro obsluhu kotlů příslušné třídy a na daný druh paliva je potřeba osvědčení topiče, odborný zácvik v délce nejméně 6 měsíců a absolvování odborného kursu. Platnost osvědčení pro topiče je 5 let. Osvědčení se nevyžaduje k obsluze automatických kotlů s jmenovitým množstvím vyráběné páry do 0,5 t/h, automatických horkovodních a kapalinových kotlů s tepelným výkonem do 0,35 MW a dále průtočných kotlů o objemu do 100 litrů. Tyto kotle mohou obsluhovat fyzické osoby, u kterých zajistí provozovatel VTZ seznámení, odborný zácvik (14 dnů) a přezkoušení komisí u provozovatele VTZ. Komise musí být tříčlenná, kde předsedou je revizní technik kotlů. Pravidelné prověření odborné způsobilosti obsluhy kotlů probíhá nejméně jedenkrát za 3 roky.

Ostatní tlakové nádoby smí samostatně obsluhovat fyzická osoba, která byla seznámena s předpisy a pokyny, prakticky zacvičena a přezkoušena revizním technikem nebo osobou odpovědnou za provoz tlakových nádob. Opakované přezkoušení obsluhy musí provozovatel VTZ zajistit nejméně jedenkrát za 3 roky.

Vyhrazená zdvihací zařízení (NV 193/2022 Sb.)

Nařízení definuje v §3 vyhrazená zdvihací zařízení (VZZ). Oproti předchozí vyhlášce 19/1979 do VZZ nyní spadají jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti přesahující 1000 kg (dříve 5000 kg) a pracovní plošiny s motorickým pohonem a výškou zdvihu přesahující 1,5 m. Nově nařízení rozděluje VZZ do I. a II. třídy.

Příloha 1 nařízení uvádí druhy osvědčení pro fyzické osoby a oprávnění pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby k činnostem na VZZ. Pouze držitelé oprávnění smí provádět podstatné změny VZZ a opravy ovlivňující bezpečnostní komponenty VZZ. Pro opravy výtahů musí být provozovatel držitelem oprávnění k opravám.

Revize a zkoušky VZZ mohou vykonávat jen osoby, které jsou držiteli osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na VZZ. Ověřovací zkoušku provádí revizní technik před prvním uvedením vyhrazeného zdvihacího zařízení do provozu. Bylo-li VZZ po zkompletování vyzkoušené jeho výrobcem, ověřovací zkouška se nevyžaduje. Mimořádná zkouška se provede po podstatné změně, po přemístění, po opravě.

Lhůty pro provedení revizí, zkoušek, prohlídek a kontrol VZZ jsou pro jednotlivá zařízení stanoveny v příloze 2. Provozovatel nebo jím písemně pověřená osoba musí být neprodleně prokazatelně seznámena s výsledkem opravy, kontroly, revize nebo zkoušky osobou, která tento úkon provedla. Obsah revizní zprávy je uveden v §9.

Pokud u výrobce nebo dodavatele VZZ není k dispozici průvodní dokumentace VZZ, nebo pokud výrobce nebo dodavatel zanikl a nemá právního nástupce, stanoví provozovatel požadavky pro bezpečný provoz VZZ místním provozním předpisem. Provozovatel vede o provozu VZZ záznamy do provozního deníku.

 

Provozovatel VZZ písmeně určí pověřenou osobu odpovídající za provoz VZZ a zajistí její seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP.

 

Rozsah a četnost školení obsluhy VZZ a vazače břemen písemně stanoví provozovatel VZZ. Osoba způsobilá k obsluze VZZ nebo vázání břemen absolvuje školení s praktickým zácvikem pod dozorem kvalifikované osoby provozovatele zařízení a dále zkoušku. Kvalifikovanou osobou je obsluha zařízení nebo vazač břemen. Zkouška z odborné způsobilosti k obsluze VZZ vyjmenovaných v §3 (1)a) (jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti přesahující 1000 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti přesahující 5000 kg) a vazače břemen se koná před zkušební komisí s předsedajícím revizním technikem. Ověřování znalostí obsluhy VZZ a vazače břemen se provádí přezkoušením v rámci opakovaného školení nejméně jedenkrát za 2 roky.

Příloha 3 definuje požadavky na bezpečný provoz VZZ. U jeřábů a zdvihadel s motorickým pohonem o nosnosti přesahující 1000 kg zajistí provozovatel před jejich použitím zpracování systému bezpečné práce. Před použitím pracovních plošin zajistí provozovatel zpracování pracovního systému. Před použitím stavebních výtahů a regálových zakladačů se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy zajistí provozovatel zpracování místního provozního předpisu.

Přechodná ustanovení

Dle přechodných ustanovení §24 zákona 250/2021 osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na VTZ vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byla vydána. Platnost oprávnění vydaných Institutem technické inspekce Praha organizacím a podnikajícím fyzickým osobám přede dnem nabytí účinnosti zákona skončí nejpozději uplynutím 3 let ode dne nabytí účinnosti zákona. Oprávnění vydaná TIČR přede dnem nabytí účinnosti zákona zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byla vydána, nejvýše však po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti zákona.

Přechodná ustanovení NV 193/2022 upřesňují, že doklady o způsobilosti pověřených osob a k obsluze VZZ nebo k vázání břemen vydané přede dnem nabytí účinnosti nařízení se považují za platné do doby pozbytí jejich platnosti, nejdéle však po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti NV.

Dle přechodných ustanovení NV 194/2022 jsou osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice vydaná před účinností NV platná, přičemž pracovník znalý a pracovník znalý pro samostatnou činnost je považován za elektrotechnika podle NV, a pracovník pro řízení činnosti, pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pro řízení provozu je považován za vedoucího elektrotechnika podle NV.

Revize VTZ provedené před účinností zákona 250/2021 a souvisejících nařízení vlády zůstávají v platnosti s tím, že termíny revizí, kontrol, prohlídek a zkoušek dle nových NV se uplatní až po skončení lhůty dle původní úpravy.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy