Nová vyhláška o pracích zakázaných ženám a mladistvým

S účinností od 1. září 2015 vyšla v červenci 2015 nová vyhláška 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích zakázaných těhotným a kojícím zaměstnankyním a zaměstnankyním po porodu, a o pracích a pracovištích zakázány mladistvým zaměstnancům.

Hlavním důvodem vydání nové vyhlášky byla skutečnost, že dosavadní vyhláška byla vydána podle již zrušeného Zákoníku práce, čímž bylo též zrušeno zmocnění k novele vyhlášky.

Výčet prací a pracovišť zakázaných podle nové vyhlášky pro skupinu zaměstnankyň i pro mladistvé je více méně totožný s dosavadní úpravou.

V nové vyhlášce není zahrnut zákaz práce spojené se znečištěním kůže minerálními oleji, jelikož s použitím dostupných ochranných prostředků lze takovému znečištění účinně předcházet.

Oproti dosavadní vyhlášce nejsou dále zahrnuty práce spojené s expozicí chladu a teplu, tyto práce se řadí pod zákaz rizikových prací definovaných zvláštním předpisem (vyhláška 432/2003).

V úpravě zákazu prací s chemickými látkami a směsmi byl vypuštěn zákaz prací s kapalinami a plyny označenými větou R11 a R12 (vysoce hořlavý a extrémně hořlavý), neboť jde o běžně dostupné látky používané např. v domácnosti. Jinak se úprava zákazů prací s chemickými látkami a směsmi v zásadě nemění, pouze byla doplněna o klasifikaci podle evropského nařízení 1272/2008.

Ohledně zákazu práce těhotných žen se zdroji ionizujícího záření se nová vyhláška odkazuje na atomový zákon, kde jsou upraveny podmínky výkonu práce.

Pro skupinu mladistvých byl vypuštěn zákaz práce v trvale statické poloze, neboť toto je zahrnuto v zákazu rizikových prací.

Dále byl pro mladistvé vypuštěn zákaz práce s chemickými látkami a směsmi, které mají nebezpečné vlastnosti jako běžně dostupné látky, např. látky označené větou R20 (zdraví škodlivý při vdechování), R21 (zdraví škodlivý při styku s kůží), R22 (zdraví škodlivý při požití). Pro mladistvé však i nadále platí zákaz práce s kapalinami a parami označenými větou R11 a R12., jelikož tento zákaz vyplývá s příslušné legislativy EU (nařízení 2014/27/EU). Mladiství nesmí ani v rámci přípravy na povolání pracovat s karcinogeny, mutageny a látkami toxickými pro reprodukci kategorie 1, 2 a 3.

Podmínky práce mladistvých se zdroji ionizujícího záření v rámci přípravy na povolání jsou řešeny odkazem na atomový zákon. Jinak jsou mladistvých práce s ionizujícím zářením zakázány.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy