Nové nařízení EU o fluorovaných skleníkových plynech

Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech bylo uveřejněno v Úředním věstníku dne 16. dubna 2014. Nařízení EU 517/2014 ruší a nahrazuje dosavadní nařízení 842/2006/ES a použije se od 1. ledna 2015. Nové nařízení 517/2014/EU zavádí několik zásadních novinek. Jedna z nich je stanovení povinností provozovatelů na základě množství chladiva uvedeného v tunách ekvivalentu CO2.

Cílem nového nařízení je snížit do konce roku 2030 emise fluorovaných skleníkových plynů v EU o dvě třetiny v porovnání s rokem 2014 a tím přispět ke splnění cíle EU snížit do roku 2050 celkové emise skleníkových plynů o 80-95% úrovně z toku 1990.

Ke snížení emisí fluorovaných skleníkových plynů by měly přispět přísnější požadavky na omezování úniků a podpora používání chladiv s nízkým potenciálem globálního oteplování (GWP – Global Warming Potential) prostřednictvím postupného ukončení používání částečně fluorovaných uhlovodíků (HFC) a omezeními jejich uvádění na trh.

HFC jsou nejběžnější používané fluorované plyny zahrnující např. běžná chladiva R134a, R404A, R410A. HFC nepoškozují ozónovou vrstvu Země, jsou energeticky úsporné, většinou netoxické a nehořlavé, ale mají poměrně vysoký GWP.

Prvním předpisem regulujícím fluorované skleníkové plyny v EU bylo nařízení 842/2006/ES zaměřené především na prevenci úniků ze systémů a na znovuzískávání a zneškodnění těchto látek po ukončení životnosti zařízení.

Kontroly těsnosti

Požadavek na pravidelné kontroly těsnosti rozšiřuje nové nařízení i na chladicí jednotky chladírenských nákladních vozidel a přívěsů, elektrická spínací za řízení (s některými výjimkami) a organické Rankinovy cykly (výroba elektrické energie a tepla z biomasy).

Hranice pro kontroly těsnosti jsou vyjádřeny v ekvivalentu CO2, jelikož tento parametr lépe odráží dopad na životní prostředí než prosté množství plynu a umožní zahrnout do systému kontroly více zařízení.

Kontroly těsnosti zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny v jiné než pěnové formě se provádějí v následujících intervalech:

Množství fluorovaného skleníkového plynu
[tun ekvivalentu CO2]

Min. frekvence kontrol
[měsíce]

Min. frekvence kontrol pokud je instalován systému detekce úniků
[měsíce]

≥5

12

24

≥50

6

12

≥500

3

6

Kontroly těsnosti nejsou požadovány pro hermeticky uzavřená zařízení obsahující méně než 10 tun ekvivalentu CO2, pokud je toto zařízení označeno jako hermeticky uzavřené.

Zařízení s obsahem fluorovaného skleníkového plynu v množství 500 tun ekvivalentu CO2 a vyšším musí být vybavena systémem detekce úniků. To znamená, že systémy detekce budou muset být instalovány i na zařízení, pro která to podle dosavadního nařízení 842/206/ES nebylo požadováno. Nařízení 517/2014 nestanovuje pro tento požadavek žádné přechodné období.

Při zjištění úniku je provozovatel povinen neprodleně zajistit opravu.

Výše uvedené požadavky na kontrolu těsnosti se do 31. prosince 2016 nevztahují na zařízení obsahující méně než 3 kg fluorovaných skleníkových plynů nebo pro hermeticky uzavřená zařízení obsahujícím méně než 6 kg fluorovaných skleníkových plynů, nehledě na množství ekvivalentu CO2.

Výpočet ekvivalentu CO2

Ekvivalent CO2 se vypočte z hodnoty GWP, která je pro jednotlivé fluorované skleníkové plyny uvedena v příloze I nařízení 517/2014/EU, podle následující rovnice:

CO2 ekvivalent = množství látky v tunách * GWP látky

GWP pro směsi se vypočte podle vzorce uvedeného v příloze IV nařízení.

Kalkulačku pro výpočet ekvivalentu CO2 pro nejběžněji používaná chladiva naleznete zde.

Informace o množství chladiva v tunách ekvivalentu CO2 musí být od 1. ledna 2017 uvedena na štítku zařízení.

Vedení záznamů

Nově záznamy vedené provozovateli zařízení musí obsahovat informaci, zda jsou fluorované skleníkové plyny v zařízení regenerované nebo recyklované, a informaci o společnosti, která regeneraci nebo recyklaci provedla.

V případě vyřazení zařízení z provozu se musí zaznamenat opatření podniknutá k znovuzískání a likvidaci fluorovaných skleníkových plyn.

Záznamy je nově povinna vést a uchovávat i společnost provádějící servis.

Omezení uvádění na trh a kontrola použití.

Zákazy uvádění výrobků a zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů na trh byly rozšířeny. Data zákazu pro jednotlivé typy zařízení, případně podle potenciálu globálního oteplování obsaženého fluorovaného skleníkového plynu, jsou uvedena v příloze II nařízení.

Od 1. ledna 2020 je zakázáno použití fluorovaných skleníkových plynů s potenciálem globálního oteplování 2 500 nebo vyšším při servisu nebo údržbě chladicích zařízení s velikostí náplně 40 tun ekvivalentu CO2 nebo více. Servis a údržba recyklovanými nebo regenerovanými plyny jsou povoleny do roku 2030. Toto omezení je cíleno zejména na chladivo R404A, které má vysoký GWP a je hojně používáno.

Snižování množství částečně fluorovaných uhlovodíků (HFC) uváděných na trh

Nařízení 517/2014/EU zavádí opatření pro postupné snižování množství částečně fluorovaných uhlovodíků uváděných na trh. Referenční množství bude určeno na základě průměrného množství HFC uvedených na trh mezi roky 2009 – 2012. V roce 2015 bude možné uvést na trh EU 100% tohoto množství, v dalších letech se bude povolené množství postupně snižovat až 21% v roce 2030.

Pro každého výrobce a dovozce bude vypočtena kvóta v ekvivalentu CO2 stanovující maximální množství uvedení na trh v daném roce. Od 1. ledna 2017 musí být do systému kvót započítána i chladící a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla předem naplněná HFC.  

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy