Nové nařízení vlády o bezpečnostních značkách, značení a zavedení signálů

S účinností od 28.11.2017 vyšlo ve Sbírce zákonů nové nařízení vlády 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, které nahrazuje stejnojmenné nařízení 11/2002 Sb.

Cílem nového nařízení vlády 375/2017 Sb. je uvedení české legislativy do souladu s Nařízením ES č.1272/2008 (CLP). Změny se týkají ustanovení v §4 ohledně značení nádob a potrubí s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.

Podobně jako v původním nařízení je definována povinnost označit nádoby a potrubí používané při práci, skladování nebo přepravě nebezpečných látek a směsí příslušným výstražným symbolem nebezpečnosti (dle CLP) a podle potřeby i vzorcem nebo názvem chemické látky nebo směsi. Nově lze výstražné symboly nebezpečnosti nahradit výstražnými značkami uvedenými v příloze nařízení (černé na žlutém poli), pokud tyto značky obsahují shodný piktogram. Při přepravě na pracovišti může být u nádob obsahujících nebezpečné látky nebo směsi označení podle tohoto nařízení doplněno nebo nahrazeno označením používaným podle předpisů o přepravě nebezpečných věcí (ADR).

Dle nového nařízení se nemusí značit nádoby používané po velmi krátkou dobu nebo nádoby, jejichž obsah se často mění za předpokladu, že jsou přijata jiná vhodná opatření zaručující stejnou úroveň ochrany, zejména zajištění informací nebo školení.

Zůstává zachována povinnost označení uzavřených prostorů a místností (v blízkosti místa skladování nebo na dveřích), kde jsou skladovány nebo dopravovány nebezpečné látky nebo směsi. Nově lze při skladování většího počtu látek nebo směsí použít výstražné značky pro všeobecné nebezpečí.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy