Nové vyhlášky o kontrolách energetické účinnosti vytápění a klimatizace

Po období, kdy právní úprava v oblasti provádění kontrol energetické účinnosti byla značně nepřehledná, začíná být konečně jasno, jelikož vyšla prováděcí Vyhláška 38/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání a Vyhláška 284/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání.

Jak ze zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií vyplývá, kontrola systémů vytápění a systémů klimatizace se vyžaduje v případě jmenovitého výkonu nad 70 kW, přičemž se bere v úvahu celkový výkon všech jednotek v dané budově. Předmětem jsou pouze systémy vytápění/chlazení pro potřeby budovy, nikoliv technologické zdroje tepla či chladu. Pokud je budova vybavena dostatečně sofistikovaným automatizačním a řídicím systémem (měření a regulace), splňující jisté technické podmínky specifikované ve vyhlášce, není třeba tyto kontroly vykonávat vůbec.

Důležité je si uvědomit, že na rozdíl od předchozí právní úpravy se kontroly provádějí v podstatě pro jakýkoliv zdroj tepla (spalování paliv, elektrické vytápění, tepelné čerpadlo, atd.) nebo chladu (kompresorové chlazení, adiabatické chlazení, tepelné čerpadlo, atd.) včetně kombinovaného systému spojeném se vzduchotechnikou (např. rooftopové jednotky).

Zůstává zachováno, že kontroly může provádět pouze energetický specialista, který má předepsáno, jakým způsobem má postupovat a co mám být obsahem zprávy z kontroly. Stále platí, že realizace případných opatření uvedených ve zprávě není povinná, zpráva má tedy hlavně upozornit vlastníka na možné energetické ztráty.

Co se týče četností kontrol, je situace trochu komplikovanější s ohledem na současné přechodné období popsaném v následující tabulce.

Systémy vytápění

Předchozí kontrola

Následná kontrola

Nebyla provedena dle vyhlášky 194/2013 (tedy určitě u zdrojů jiných než kotlů)

Do 1.3.2023

Kontrola dle vyhlášky 194/2013 před 1.3.2017

Do 1.3.2024

Kontrola dle vyhlášky 194/2013 po 1.3.2017

Do 5-ti kalendářních let od poslední kontroly

Systémy chlazení

Předchozí kontrola

Následná kontrola

Nebyla provedena podle vyhlášky 193/2013

Do 20.9.2023

Kontrola dle vyhlášky 193/2013 před 20.9.2017

Do 20.9.2024

Kontrola dle vyhlášky 193/2013 po 20.9.2017

Do 5-ti kalendářních let od poslední kontroly

 

Jinak platí, že u nových zařízení se první kontrola účinnosti provede po 3 letech provozu a následně pak každých 5 let.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy