Nové vyhlášky o kontrole energetické účinnosti klimatizací a kotlů

Vyhláška 193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů nahradí vyhlášku 277/2007 Sb. a vyhláška 194/2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie nahradí vyhlášku 276/2007 Sb. Obě vyhlášky jsou účinné od 1. srpna 2013.

Prováděcí předpisy k zákonu 406/2000 o hospodaření s energií upřesňují rozsah a četnost provádění kontrol energetické účinnosti klimatizačních systémů (nad 12 kW jmenovitého chladícího výkonu) a kotlů (nad 20 kW jmenovitého tepelného výkonu) včetně přidružených rozvodů tepelné energie. Kontroly mohou vykonávat pouze energetičtí specialisté, jejichž seznam vede Ministerstvo průmyslu a obchodu (http://www.mpo-enex.cz/experti/).

Ke změnám došlo především v předepsaném vzoru zpráv o provedení kontroly kotle nebo klimatizace, který je nyní více podrobný.

Hodnocení dimenzování kotle podle potřeb a hodnocení energetické účinnosti kotle metodou přímou (tepelná bilance vstupujícího paliva a vystupující ohřáté vody/páry) a nepřímou (výpočet komínové ztráty) se nezměnilo. Byla zrušena tzv. jednorázová kontrola účinnosti kotle, která byla vyžadována pro kotle starší 15 let.

V oblasti energetické účinnosti klimatizačních zařízení nedošlo k podstatnějším změnám, Vyhláška vyjasňuje, že kontrola se vztahuje na každý klimatizační systém, nikoliv na budovu jako celek.

Požadovaná četnost provádění kontrol pro plynové kotle, které nejsou provozovány na základě licence podle energetického zákona 458/2000 Sb., a pro klimatizační systémy je uvedena v následující tabulce. Tím byla stanovena četnost provádění kontrol plynových kotlů s výkonem nad 200kW, která dosud nebyla legislativně jasně definována.

Výkon kotle / Jmenovitý chladicí výkon (kW)

První kontrola po uvedení do provozu (roky)

Následná kontrola (roky)

je monitorován*

není monitorován*

20/12 -100

10

10

10

>100

4 (plynná paliva)

10

4 (plynná paliva)

 

* Monitoringem se má na mysli trvalý monitoring spotřeby paliv nebo elektrické energie a teploty vzduchu vnitřní části budovy, sloužící k regulaci výkonu kotle/klimatizace.

Kontroly energetické účinnosti provedené před 1. srpnem 2013 podle dosavadní právní úpravy se považují za kontroly provedené podle nových předpisů.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy