Novela nařízení vlády 361/2007, kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Pod číslem 93/2012 nabyla dne 1. dubna 2012 účinnosti novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Jedním z důvodů této novely byla implementace třetího seznamu expozičních limitů chemických látek dle směrnice 2009/161/EU. Zcela nově řeší novela zátěž teplem a chladem.

Zátěž teplem a chladem, ochranné nápoje

Nejdůležitější změnou novely je nová právní úprava podmínek ochrany zdraví z pohledu mikroklimatických podmínek, tj. zátěž teplem a zátěž chladem.

Pro vyjádření úrovně zátěže teplem nebo chladem je nově uváděno, že jde o pracoviště s udržovanou nebo neudržovanou teplotou. Teplotní zátěž se stanovuje pro nevenkovní pracoviště s neudržovanou teplotou, přirozeně větrané, na pracoviště s kombinovaným větráním a pro pracoviště s udržovanou teplotou z technologických důvodů (tabulka 2 přílohy 1).

Nově se zavádí dělení pracovišť třídy I a IIa podle nároků na kvalitu vnitřního prostředí na pracoviště kategorie A (vysoké nároky), kategorie B (střední nároky) a C (běžné podmínky). Pro tyto kategorie se nově stanoví požadované hodnoty nastavení chlazení či vytápění v případě klimatizovaných pracovišť (tabulka 3 přílohy 1), dále přípustné horizontální a vertikální teplotní rozdíly pro klimatizovaná pracoviště, pracoviště přirozeně větraná a pracoviště s kombinovaným nebo nuceným větráním (tabulka 4 a 5 přílohy 1).

Náhrada tekutin je nově a podrobněji řešena pro jednotlivé třídy práce a v závislosti na teplotě (tabulka 6 přílohy 1).

U náhrady ztráty tekutin pro třídu práce I až IIIa se výslovně uvádí, že jako ochranný nápoj se poskytuje přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, pramenitá voda nebo voda splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky. Pro třídy III až V se uvádí jako ochranný nápoj minerální vody se střední mineralizací nebo voda s obdobnou celkovou mineralizací. Množství tohoto ochranného nápoje se omezuje na polovinu ze 70 % náhrady ztráty tekutin a druhá polovina musí být pokryta ochranným nápojem pro nižší třídu práce.

Chemické faktory

Ohledně chemických látek a směsí dává novela předpis do souladu s nařízeními REACH (1907/2006/EU) a CLP (1272/2008). Jedná se např. o klasifikaci karcinogenů, mutagenů a látek toxických pro reprodukci.

Nově je definována nevyšší přípustná koncentrace chemické látky jako koncentrace, které mohou být zaměstnanci exponováni nepřetržitě po krátkou dobu, aniž by pociťovali dráždění očí nebo dýchacích cest nebo bylo ohroženo jejich zdraví a spolehlivost výkonu práce. Nová je dále i příloha 2, kde jsou uvedeny hygienické limity chemických látek.

Úklid a malování

Zjednodušují se podmínky pro provádění úklidu a malování. Úklid na pracovištích s technologickým zdrojem prachu, chemických látek nebo směsí se provádí jako součást technologické procesu. Na pracovištích, kde se jedná o zdroj prachu a chemických látek jako sekundárních produktů z procesu, se úklid provádí denně a na pracovištích bez technologického zdroje prachu a chemických látek dle vlastního harmonogramu zaměstnavatele.

Malování (obnova maleb a nátěrů povrchů) se provede podle vlastního plánu údržby.

Další změny

Další méně rozsáhlé změny se týkají např. fyzické zátěže, lokální svalové zátěže a pracovní polohy, poskytování bezpečnostních přestávek, větrání a osvětlení pracovišť (včetně venkovních), zajištění tekoucí pitné vody na určitých pracovištích, atd.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy