Novela nařízení vlády 361/2007 o ochraně zdraví při práci

Novela nařízení 361/2007 Sb. vyšla pod číslem 32/2016 Sb. s účinností od 29.1.2016. Novela upravuje podmínky nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami mladistvými žáky při přípravě na povolání.

Po nedávné novele zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví bylo mladistvým zakázané manipulovat s látkami klasifikovanými jako toxické a žíravé, přičemž nebyla povolena výjimka pro přípravu mladistvých na povolání. Novela nařízení vlády nyní umožňuje mladistvým v rámci přípravy na povolání s těmito látkami nakládat, a to pod přímým soustavným dohledem odpovědné osoby.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy