Novela nařízení vlády o ochraně před hlukem a vibracemi

S účinností od 30. července 2016 vyšla pod číslem 217/2016 Sb. novela nařízení vlády 272/2011 Sb.o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Důvodem novely jsou zejména změny v zákoně o ochraně veřejného zdraví platné od 1. prosince 2015

Novela nařízení nově definuje některé pojmy a parametry rozhodné pro posouzení hladiny hluku. Jedná se např. o pojem „prostor významný z hlediska pronikání hluku“ jakožto prostor před výplní fasády určený k přímému přirozenému větrání, za nímž se nachází chráněný vnitřní prostor.

Nově bylo upraveno hodnocení chráněného venkovního prostoru staveb (tj. prostoru do vzdálenosti 2 m před obvodovým pláštěm chráněného vnitřního prostoru), které budou hodnoceny pouze z hlediska dopadajícího hluku, tj. bude eliminován hluk odražený od fasády posuzované stavby. Jedná se totiž o posuzování expozice hluku uvnitř chráněných staveb, nikoliv ve venkovním chráněném prostoru (tj. nezastavěném prostoru užívaného k rekreaci, léčebné péči a výuce, pro který jsou stanoveny zvláštní limity). Eliminace odraženého hluku se řeší uplatněním korekce pro odraz.

Novela nařízení upravuje posuzování staré hlukové zátěže. Ta se stanoví měřením nebo výpočtem z údajů o roční průměrné denní intenzitě a skladbě dopravy v roce 2000. Hygienický limit pro starou hlukovou zátěž se stanoví jako součet základní hladiny akustického tlaku 50 dB a korekce pro starou hlukovou zátěž uvedené v příloze 3. Korekci je možné aplikovat na pozemní komunikace a dráhy uvedené do provozu před rokem 2001 pouze dočasně, a to dokud nedojde k navýšení hluku z jejich provozu o více než 2 dB. V tomto případě má provozovatel zdroje hluku povinnost přijmout příslušná opatření ke snížení hluku.

Při stanovení průměrné expozice hluku a vibracím na pracovišti za sledované období se vychází z celkového počtu směn v daném období a počtu směn, při kterých je zaměstnanec exponován hluku nebo vibracím. V případě nepravidelných směn a při proměnlivém počtu hodin se jednotlivé denní expozice hluku nebo vibracím přepočítají na pracovní dobu 8 hodin. Byl přidán vzorec pro výpočet průměrné měsíční expozice, který se použije pro sledované období delší než jeden měsíc.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy