Novela vyhlášky 252/2004 o požadavcích na pitnou a teplou vodu

Novela vyhlášky 252/2004 Sb. byla uveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 83/2014 Sb. s účinností dnem 29. května 2014. Cílem novely je především uvedení vyhlášky do souladu s novelizovaným zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a odstranění dílčích nedostatků, které vyplynuly z aplikace vyhlášky v praxi.

Zrušuje se například odstavec 1 § 10, kterým byly žadatelům uloženy povinnosti při předkládání žádostí podle § 3 odst. 4 a 5 zákona 258/2000 Sb. (žádosti provozovatelů vodovodů o povolení užití vody, která nesplňuje některé z limitních hodnot ukazatelů jakosti pitné vody). Toto ustanovení ve vyhlášce duplikovalo požadavek stanovený zákonem.

V příloze 1 - mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele pitné vody - byla pro počty kolonií při 22°C a 36°C vložena jako limitní mezní hodnota „bez abnormálních změn“ a původně stanovené limitní hodnoty byly ponechány jako hodnoty doporučené, doplněné o vysvětlivky tak, aby byl v praxi přístup a výklad jednotný. Dále je na konci tabulky vložen nový ukazatel teplota s doporučenou limitní hodnotou (8-12°C) – jde o hodnotu, která je přijatelná pro spotřebitele a zároveň skýtá záruku, že nebude docházet k pomnožení mikroorganismů (např. legionelly).

V příloze 2 - mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele teplé vody se doplňuje výčet objektů, pro které je stanovena limitní hodnota (mezní hodnota) pro ukazatel Legionella spp. Nově se tento parametr stanovuje i pro pitnou vodu použitou pro výrobu teplé vody.

V příloze 5 je do rozsahu kráceného rozboru přidán parametr teplota.

V příloze 6 se nahrazují chybně uvedená nebo již neplatná čísla norem, které stanovují metody prováděných rozborů, a přidává se metoda stanovení pro Staphylococcus aureus.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy