Novela vyhlášky 415/2012 o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování

Novela vyhlášky 415/2012 Sb. byla uveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 155/2014 Sb. dne 29. července 2014. Obsahuje nové definice paliv a úpravu emisních limitů pro cementářské pece zpracovávající odpad a úpravu přechodných ustanovení pro zařízení zpracovávající odpad a spalovací zdroje. Novela nabývá účinnosti 1. srpna 2014.

V návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/33/EU, kterou se mění směrnice Rady 1999/32/ES o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech, jsou nově vymezeny pojmy těžký topný olej a plynový olej. Vymezením těchto pojmů se do budoucna předejde pochybnostem, na která paliva se vztahuje povinnost ohlašovat údaje o kvalitě Evropské komisi. Povinnosti ohlašování údajů je stanovena §16 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší 201/2012.

Novela vyhlášky dále opravuje nesprávnou transpozici směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích ohledně emisního limitu pro NOx u cementářských pecí tepelně zpracovávajících odpad (bod 2.1 části I přílohy č. 4 vyhlášky č. 415/2012 Sb.). Konkrétně se jedná o ukončení platnosti mírnějšího emisního limitu pro oxidy dusíku ve výši 800 mg/m3 pro zdroje, které byly uvedeny do provozu podle předpisů platných před 1. červencem 2002. Pro všechny cementářské pece spoluspalující odpad je v souladu se směrnicí 2010/75/EU předepsán emisní limit pro oxidy dusíku 500 mg/m3. Nabytí účinnosti pro zpřísnění emisního limitu je 1. října 2014

Novela dále odstraňuje nesrovnalosti ohledně validace výsledků kontinuálního měření pro spalovací zdroje a zařízení tepelně zpracovávající odpad. Uplatnění validací umožňuje novým spalovacím stacionárním zdrojům, pro něž bylo první povolení provozu vydáno po 7. lednu 2013 nebo které byly uvedeny do provozu po 7. lednu 2014 ihned, a spalovacím stacionárním zdrojům, které využijí některé z přechodných režimů uvedených v § 37, 38 nebo 39 zákona až poté, co přestanou tyto přechodné režimy využívat a začnou plnit nové emisní limity odpovídající požadavkům směrnice 2010/75/EU.  

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy