Novela vyhlášky 415/2012 o přípustné úrovni znečišťování

Dne 28.12.0015 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod číslem 406/2015 Sb. novela vyhlášky 415/2012 o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Novela nabývá účinnosti 1.1.2016.

Novela obsahuje jediný novelizační bod, který v příloze č. 8, části II, bodě 5.1.4 zavádí dolní hranici pro uplatňování emisních limitů pro proces Výroba a zpracování ostatních syntetických polymerů a výroba kompozitů. Od 1.1.2016 se tedy budou uvedené emisní limity uplatňovat u provozů s celkovou projektovanou kapacitou zpracovávané suroviny vyšší než 100 t/ rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t/ rok nebo větší. Pro tyto provozy platí od 1.1.2016 též technická podmínka předcházet emisím znečišťujících látek obtěžujících zápachem využitím opatření ke snižování emisí těchto látek, např. svedením emisí organických látek na jednotku termického spalování.

Zdroje s množstvím surovin či spotřebou organických rozpouštědel pod uvedeným kapacitním prahem jsou emisně nevýznamné a z povinnosti plnit emisní limity a technickou podmínku provozu se proto vyjímají.

Návrh novely zákona o ovzduší 201/2012, který nyní projednává poslanecká sněmovna, předpokládá, že provozy s projektovanou kapacitou nebo spotřebou organických látek nepřekračující výše uvedené kapacitní prahy, nebudou nadále vyjmenovaným zdrojem podle přílohy č. 2 zákona (kód 6.5).

Pod kód 6.5 je řazena mimo jiné výroba polyuretanu (PUR) a polyuretanových dílů, která je součástí mnoha průmyslových odvětví. Po vyjmutí výroby PUR z působnosti zákona o integrované prevenci novelou zákona 69/2013 představuje novela vyhlášky i připravovaná změn zákona o ovzduší zmírnění požadavků na výrobce polyuretanových dílů.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy