Novela vyhlášky 432/2003 o zařazování prací do kategorií

Obsahem novely je zejména změna kritérií pro zařazení práce s vibracemi, doplnění nově označených látek a směsí podle legislativy EU pro účely zařazování práce s chemickými látkami, dále zařazování prací spojených s neionizujícím zářením a doplnění nových ukazatelů biologických expozičních testů. Novela vyhlášky 432/2003 Sb. byla uveřejněna pod číslem 107/2013 Sb. a nabyla účinnosti 1.května 2013.

Práce s vibracemi

Novela upravuje zařazení práce s vibracemi do kategorie druhé až čtvrté v návaznosti na nové hygienické limity stanovené nařízením vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tyto limity nahradily dřívější přísnější úpravu a jsou nyní v souladu s hodnotami uvedenými v evropské směrnici 2002/44/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli. V praxi to znamená, že tatáž práce s vibracemi zařazená dříve do kategorie třetí m může nově spadat do kategorie druhé (původní limit 123 dB, nový limit 128 dB) a práce zařazená do kategorie čtvrté (133 dB) může odpovídat kategorii třetí.

Práce s chemickými látkami

Doplňuje se klasifikace podle přímo použitelného evropského nařízení 1272/2008/ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP) a vypouští se kritérium zařazení práce, u níž je stanovena jen NPK-P, neboť taková látka již neexistuje. Dále se vypouští kritérium pro zařazení procesů s rizikem chemické karcinogenity, které byly původně definovány v §16 odst. 3  nařízení vlády 361/2007 Sb. a zrušeny tohoto nařízení novelou 93/2012 Sb.

Nově se uvádí, že při hodnocení expozice chemické látce nebo směsi je vždy nutné zjišťovat, zda jejich vstup do organizmu není i jinou cestou jako je pokožka nebo sliznice. U karcinogenních látek lze použít pro stanovení expozice cytogenetickou analýzu, pokud není možné měření nebo bilogický expoziční test.

Práce s expozicí neionizujícímu záření

Odstraňují kritéria pro zařazení práce do kategorie druhé, neboť dodržování mezních hodnot expozice zaručuje ochranu exponovaných osob proti všem známým zdraví škodlivým účinkům (kritérium pro dosavadní druhou kategorii bylo překročení 30% maximální přípustné hodnoty).

Do třetí kategorie se zařazuje práce, při níž je používáno zařízení, které je zdrojem neionizujícího záření překračující nejvyšší přípustné hodnoty, a kde je možné ochranu osob zajistit osobními ochrannými pracovními prostředky.

Práce spojená se zrakovou zátěží

Došlo k upřesnění, že musí jít o práci vykonávanou po dobu delší než 4 hodiny za směnu. Pro zařazení práce do druhé kategorie bylo přidáno jako další kritérium práce za zvláštních světelných podmínek (zvláštní druh osvětlení z technických důvodů), nebo práce jen při umělém nebo sdruženém osvětlení, při níž se rozlišují barvy, odstíny nebo detaily. Za práci kategorie třetí je nově považována i práce, při níž je osoba souběžně exponována minimálně dvěma faktorům uvedeným v kategorii druhé.

Faktory celková fyzická zátěž, lokální svalová zátěž, ruční manipulace s břemeny a pracovní polohy se upravují tak, aby bylo zřejmé, že hygienické limity se vztahují k průměrné směně, která je stanovena jen pro účely jmenovaných faktorů, avšak je zároveň směnou charakteristickou, která je nutná pro objektivní stanovení expozice osob danému faktoru.

U dalších faktorů byl upraven text tak, aby byl v souladu s aktuálním zněním nařízením vlády 361/2007 Sb.

V příloze 2 byly doplněny nové látky a jejich metabolity, které lze sledovat pomocí biologických expozičních testů.

Přechodné ustanovení

Pro práce, pro něž nebylo ukončeno zařazení do kategorie přede dnem nabytí účinnosti novely, se použijí již nová kritéria a limity.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy