Novela vyhlášky o dokladech žádostní o rozhodnutí nebo vyjádření vodoprávního úřadu

Dne 6. prosince 2011 nabyla účinnosti vyhláška č. 336/2011 Sb., kterou se mění vyhláška 432/2001 Sb. o dokladech žádostí rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Novela vyhlášky reaguje na rozšíření zmocnění k vydání vyhlášky dle § 115 odst. 2 zákona o vodách jeho novelou č. 150/2010 Sb. Obsahem vyhlášky zůstávají i nadále formuláře a doklady, které je žadatel povinen předkládat v souvislosti s vodními díly, nakládání s vodami dle § 8 zákona o vodách a v jiných případech stanovených stavebním a vodním zákonem. Výčet těchto činností se v úvodu vyhlášky rozšiřuje např. o stanovení pásma vodního zdroje, stanovení ochranného pásma vodního díla, stanovení manipulačního řádu vodního díla, stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních, ohlašování udržovacích prací aj.

Mimo to vyhláška přináší změny v požadovaných dokladech a formulářích. Zcela nově novela do příloh začleňuje např. obsah formuláře ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE, jejichž povinnost ohlášení byla novelou vodního zákona č. 150/2010 Sb. zakotvena do § 15a zákona o vodách.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy