Novela vyhlášky o hygienických požadavcích na pitnou vodu

S účinností od 27.4.2018 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 70/2018 novela vyhlášky 252/2014, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Tím byla završena novelizace hygienické legislativy pitné vody, která zavádí posouzení rizik (rizikovou analýzu) do výroby pitné vody.

Změny navazují na novelu zákona o ochraně veřejného zdraví 258/2000 platnou od 1.11.2017, která uložila výrobcům a dodavatelům pitné vody pro veřejné zásobování novou povinnost, a to zpracovat tzv. posouzení rizik(rizikovou analýzu systému zásobování pitnou vodou). Posouzení rizik je přílohou k provoznímu řádu a jeho závěry se do provozního řádu a monitorovacího programu promítají.

Novelizovaná vyhláška stanovuje v příloze č.7 podrobnosti ke struktuře, obsahu a způsobu zpracování posouzení rizik a hodnocení jeho výsledků. Národní referenční centrum pro pitnou vodu Státního zdravotního ústavu vypracovalo Metodický návod ke zpracování posouzení rizik systémů zásobování pitnou vodou, který na zmíněnou legislativu navazuje. Tento Metodický návod je k dispozici ke stažení na stránkách SZU: http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/wsp.

Tato novelizace přináší také změnu v rozsahu testovaných parametrů při rozborech pitné vody. Nově byly mezi ukazatele pitné vody zařazeny chlorečnany, z hlediska mikrobiologických parametrů se pro ukazatele Escherichia coli a koliformní bakterie nově zavádí jako variantní jednotka MPN (nejpravděpodobnější počet bakterií) vedle doposud známé jednotky KTJ (kolonii tvořící jednotka), kterou bude nadále možno využívat. U některých ukazatelů dochází ke snížení legislativního limitu, a to konkrétně u mikroskopického obrazu - abioseston a chemického ukazatele stříbra.

Podstatnou změnou prošel úplný rozbor vody (příloha č.5). Místa odběru vzorků byla rozdělena na vodu na výstupu ze stavby pro úpravu vody (nebo zdroj bez technologie úpravy vody) a vodu v místě splnění požadavků na jakost pitné vody neboli na výstupu u „spotřebitele“. Obě kategorie mají povinné parametry k analýze a také parametry, u kterých je možnost volby, v jakém odběrovém místě se bude ukazatel sledovat.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy