Novela vyhlášky o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady

Novela vyhlášky 352/2005 o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady byla přijata pod číslem 200/2014 v návaznostina změnu zákona o odpadech 185/2001 (zákonem 184/2014). Novela je účinná od 1. října 2014.

Novela vyhlášky stanovuje v návaznosti na novou právní úpravu podskupiny elektrozařízení, které spadají do skupin zařízení definovaných zákonem o odpadech (příloha 7), rozsah a způsob vedení evidence toku zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu, výpočet dosažení minimální úrovně využití elektroodpadu, a dále podrobnosti při přeshraniční přepravě použitých elektrozařízení.

Pro přeshraniční přepravu definuje způsob ověřování a prokazování funkčnosti použitých elektrozařízení, rozsah dokumentace a dokladů přikládaných k nákladu přepravovaných použitých elektrozařízení a výčet elektrozařízení s obsahem nebezpečných látek, která nesmí být přepravována jako použitá. Při přepravě použitého elektrozařízení z České republiky musí být provedena zkouška funkčnosti odborně způsobilou osobou.

Novela dále přizpůsobuje ustanovení týkající se způsobu zápisu do Seznamu povinných osob a způsobu vedení průběžné evidence a ohlašování. Dochází ke změně formulářů pro hlášení do ISPOP.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy