Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách

S účinností od 15.12.2017 vyšla pod číslem 436/2017 Sb. ve Sbírce zákonů novela vyhlášky 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Novela této vyhlášky navazuje na novelu zákona o specifických zdravotních službách 373/2011, která nabyla účinnosti v listopadu 2017. Novela vyhlášky přináší řadu změn, které se týkají zejména pracovnělékařských prohlídek.

Doposud platilo, že pravidelný dohled poskytovatele pracovnělékařských služeb se provádí 1 x ročně s výjimkou prací zařazených do kategorie první, kde byla frekvence dohledu stanovena na 1 x 2 roky. Nově se pravidelný dohled musí provádět 1 x ročně pro práce v kategorii první, pokud je jejich součástí riziko ohrožení zdraví stanovené v příloze 2, části II, vyhlášky 79/2013 Sb. Novinkou je i to, že záznam o provedeném lékařském dohledu na pracovišti musí být prokazatelně předán zaměstnavateli, a to buď podpisem záznamu nebo prostřednictvím dokladu o převzetí záznamu.

Novela vyhlášky upřesňuje obsah periodických prohlídek. V případě rozdílných lhůt pro periodické prohlídky (např. vyšetření pro práci v noci, vyšetření pro řidiče, vyšetření ve vztahu ke kategorizaci prací) je nyní jasně stanoveno, že se v dané periodě provedou pouze taková odborná vyšetření, která jsou nezbytná s ohledem na důvod této prohlídky.

Dochází také ke změnám period některých lékařských prohlídek. Pracovnělékařské prohlídky pro kategorii práce 2 se u zaměstnanců do 50 let věku budou nově provádět v periodě 1 x 4 roky (dosud 1 x 5 let), nad 50 let potom v periodě 1 x 2 roky (dosud 1 x 3 roky).

Byla upravena i příloha 2, část II. – Rizika ohrožení zdraví.

Zde dochází k podstatné změně u lékařských prohlídek pro řidiče motorových vozidel. Řízení motorových vozidel, s výjimkou řidičů podle § 87 odst. 1 zákona 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu, řidiči z povolání), pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby, se bude z hlediska periodických lékařských prohlídek nově řídit lhůtami dle kategorie práce. Před novelou této vyhlášky platila pro tento druh řízení motorových vozidel perioda 1 x 6 let do 50 let věku a 1 x 4 roky nad 50 let. Pro řidiče vozidel dle § 87, zákona č. 361/2000 Sb. nadále platí stejné lhůty periodických lékařských prohlídek, a to 1 x 2 roky do 50 let věku a 1 x za rok nad 50 let.

Další změnou je prodloužení lhůty pro provádění periodické lékařské prohlídky u práce v noci na 1 x za 2 roky (dosud 1 x za rok).

Dále je nově stanoveno, že perioda u prací, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví se neurčí jen dle tohoto rizika, ale je nutno přihlédnout i ke kategorizaci prací a vzít v potaz kratší periodu.

Zásadní úpravou prošly požadavky na výstupní prohlídky zaměstnanců. Ty se mohou provádět na žádost zaměstnance a nově i zaměstnavatele. Nově platí, že výstupní prohlídky zaměstnanců se musí provést při ukončení pracovněprávního vždy, pokud zaměstnanec vykonával práci zařazenou do kategorie 2R, 3 nebo 4; pokud u zaměstnance byla uznána nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání; pokud zaměstnanec utrpěl pracovní úraz s důsledkem nebo předpokladem zhoršení zdravotního stavu. Dále se výstupní prohlídka provádí před převedením zaměstnance na jinou práci nebo před změnou druhu práce, pokud jde o ukončení práce rizikové. O výstupní lékařské prohlídce se nevydává posudek, ale nově je stanoveno, že se vydává potvrzení o provedení výstupní lékařské prohlídky.

Nově byl zaveden termín pro provedení mimořádné lékařské prohlídky po přerušení výkonu práce (např. rodičovská dovolená delší než 6 měsíců), a to nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne nového započetí výkonu dosavadní práce.

Pracovnělékařské prohlídky, jejichž termíny k provedení byly stanoveny podle vyhlášky 79/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely 436/2017 Sb., se provedou v termínech stanovených podle vyhlášky 79/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely 436/2017 Sb.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy