Novela zákona 73/2012 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

S účinností od 23.3.2023 vyšla dne 15.2.2023 ve sbírce zákonů pod číslem 60/2023 novela zákona 73/2012 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Cílem novely je zejména zefektivnit nakládání s regulovanými látkami, zavedení regulace zneškodňování a regenerace F-plynů, zákaz uvádění jednorázových lahví s F-plyny na trh, zlepšení kontroly údajů o dovozu F-plynů

Novely zákona přináší tyto zásadní změny:

Zneškodnění regulovaných látek

Prodlužuje lhůta pro předání držených regulovaných látek ke zneškodnění z 9 ne 12 měsíců od okamžiku nabytí těchto látek.

Povolení MŽP

Nově může zneškodňování nebo regeneraci fluorovaných skleníkových plynů vykonávat jen osoba, která k tomu má povolení MŽP (nový §10a). Povolení MŽP je rovněž potřeba pro znovuzískávání, regeneraci a zneškodňování regulovaných látek.

K žádosti o povolení musí obsahovat mj. rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů, doklad o školení fyzických osob provádějících znovuzískávání, regeneraci nebo zneškodňování regulovaných látek, popis použité technologie, a způsob zneškodnění.

Certifikáty pro oblast regulovaných látek vydané před nabytím účinnosti novely se považují za povolení pro znovuzískávání, regeneraci a zneškodňování regulovaných látek.

Zákaz jednorázových lahví na F-plyny

Novela zavádí úplný zákaz použití, prodeje, bezplatného převodu, směny nebo uskladnění nádob na jedno použití pro fluorované skleníkové plyny.

Údaje o dovozu F-plynů

Dovozce fluorovaných skleníkových plynů nebo výrobků nebo zařízení, které obsahují fluorované skleníkové plyny, je nově povinen uvádět v celním prohlášení množství plynu v tunách ekvivalentu CO2. Dodací list a celní prohlášení musí být k dispozici pro případ kontroly. Cílem této úpravy je zlepšení kontroly dodržování přidělených množstevních kvót.

Změna způsob vydávání certifikátů

Novelou byla sloučena úloha certifikačního subjektu a hodnotícího subjektu. Tzn. že, že žadatel o certifikaci složí zkoušku u hodnotícího a certifikační subjektu, který následně vydá příslušný certifikát. Minimální požadavky na teoretickou a praktickou zkoušku stanoví MŽP vyhláškou.

Novela zákona nepřináší zásadní změny pro běžné provozovatele zařízení s obsahem regulovaných látek nebo F-plynů.

Nově rozlišuje, zda výkon regulovaných činností bude podmíněn certifikátem vydaným hodnotícím a certifikačním subjektem nebo povolením ze strany MŽP.

Podávání zpráv

Subjekty, které nakládají s F-plyny, budou nově podávat zprávu o F-plynech, které jsou součástí zařízení, dále o F-plynech, které regenerují. Hranice o podávání zpráv se snižuje ze 200 tun ekvivalentu CO2 na 100 tun ekvivalentu CO2.

Informační systém

Dosavadní informační systém certifikovaných osob a osob, kterým bylo vydáno osvědčení o školení se zužuje pouze na certifikované osoby.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy