Novela zákona o hospodaření energií

1.ledna 2013 nabyla účinnosti novela č. 318/2012 zákona 406/2000 o hospodaření energií. Úprava zákona vyplývá z implementace evropské legislativy, zejména směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov.

Nová směrnice 2010/31/EU, která nahradila dosavadní směrnici 2002/91/EU, rozepisuje detailněji některé oblasti a zavádí některé nové prvky. Týká se to hlavně oblasti energetické náročnosti budov a vydávání certifikátů. Kontroly účinnosti kotlů jsou přejmenovány na pojem „kontroly otopných soustav“, který zahrnuje jak kontroly kotlů i kontroly vnitřních rozvodů tepelné energie.

Energetická náročnost budov

V  této oblasti zavádí nová evropská směrnice dva nové pojmy, a to pojem „nákladově optimální úroveň“ a pojem „budova s téměř nulovou spotřebou energie“.

Nákladově optimální úroveň je definována jako úroveň požadavků na energetickou náročnost budov, která vede k nejnižším nákladům na investice v oblasti energií, na údržbu v průběhu odhadovaného ekonomického životního cyklu a na likvidaci. Splnění tohoto požadavku je nutné doložit v případě výstavby nové budovy od 1. ledna 2013.

Budova s téměř nulovou spotřebou energie je budova, jejíž energetická náročnost určená podle přílohy směrnice je velmi nízká, přičemž spotřeba energie by měla být pokryta zejména z obnovitelných zdrojů. Směrnice nechává členským státům prostor pro vlastní definici s ohledem na technické, klimatické a ekonomické možnosti.

Všechny nové budovy užívané a vlastněné státními orgány musí splnit požadavek téměř nulové spotřeby od 1. ledna 2018 (termín platí pro podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby). Pro ostatní nové budovy musí být tento požadavek splněn od 1. ledna 2020. Pro velké budovy jsou stanoveny kratší lhůty dle velikosti.

Průkaz energetické náročnosti

Průkaz energetické náročnosti je požadován při výstavbě nové budovy a při větší změně dokončené budovy. Pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy záleží termín splnění této povinnosti na velikosti budovy, nejzazší termín je 1. leden 2019. Nově je stanovena povinnost zpracování průkazu také v případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo její ucelené části, a to bez vztahu k velikosti budovy.

Účinnost užití energie

Tato oblast se týká stavebníků nebo vlastníků výroben elektřiny nebo tepelné energie, stavebníků nebo vlastníků zařízení na distribuci tepelné energie a vnitřní distribuci tepelné energie a chladu. Nově je zavedena povinnost pro dodavatele vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů uvádět informace o předpokládaných přínosech a ročních provozních nákladech těchto zařízení a jejich energetické účinnosti v technické dokumentaci nebo návodu na použití.

Nově jsou upraveny povinnosti související s kontrolou kotlů, rozvodů tepelné energie a klimatizačních systémů. Jednoznačně jsou vymezena zařízení podléhající kontrole a vymezeny oprávněné osoby, které mohou tyto kontroly provádět. V případě kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie se bude provádět pouze pravidelná kontrola. Nově však tyto kontroly zahrnují také posouzení dimenzování kotle ve vztahu k požadavkům na vytápění dané budovy (není nutné opakovat, pokud nedošlo ke změnám). Po každé kontrole musí být vydána zpráva o kontrole otopných soustav (jak tomu bylo doposavad u kontrol klimatizačních systémů).

U kontroly klimatizačních systémů platí stejná pravidla, jaká již byla zákonem o hospodaření energií zavedena, četnosti jsou však stanoveny v prováděcím předpise. Podobně jako u kotlů je též nově požadováno posouzení dimenzování klimatizačního systému.

Výše uvedené kontroly smí provádět pouze nezávislý energetický specialista.

Energetický audit a energetický posudek

Energetický posudek se zpracovává v případech, kdy není účelné zpracovávat energetický audit a lze jej chápat jako účelově a úzce zaměřený energetický audit. Předmětem energetického posudku místo auditu bud nadále např. výroba tepla nebo elektřiny nad stanovenou kapacitu nebo nové budovy se zdrojem energie vyšším než 200 kW.

Zdroj: Sněmovní tisk č. 622/0
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy