Novela zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

S účinností od 1. dubna 2017 vyšla pod číslem 89/2017 Sb. novela zákona o látkách poškozujících ozonovou vrstvu, a o fluorovodíkových skleníkových plynech. Důvodem novely je adaptace zákona na nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č.517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech.  

Novela zákona upravuje podmínky provozu a uvádění na trh zařízení obsahujících látky poškozující ozonovou vrstvu (regulované látky) nebo fluorované skleníkové plyny s cílem snížit riziko jejich neodborné instalace a zamezit tak úniku těchto látek do ovzduší. Prodej tzv. nehermeticky uzavřených zařízení plněných fluorovanými plyny koncovému uživateli je možný pouze na základě smlouvy, kde je uvedeno výrobní číslo zařízení a to, že jeho instalace bude provedena certifikovanou osobou. Smlouvy se musejí uchovávat po dobu 5 let.

Novela zákona také upravuje pravidla pro odsátí regulované látky (RL). Doba, do které je nutné zneškodnit odsátou RL se mění ze 3 na 9 měsíců. Po odsátí je nutné do evidenční knihy zapsat množství znovuzískaného chladiva a údaj o jejím předání ke zneškodnění certifikované osobě (celé jméno popř. název firmy, čísla jejich certifikátů, právní formu a IČ.) Záznamy je provozovatel zařízení povinen uchovávat v místě provozu zařízení.

Dále novela upravuje ustanovení týkající se hodnotících, atestačních a certifikačních subjektů, implementaci nových povinností a posouzení možnosti částečného převedení kompetencí při vydávání certifikátů z MŽP na soukromé subjekty. Správcem seznamu certifikovaných osob a osob s osvědčením (autoklima) je MŽP. Seznam certifikovaných osob je k dispozici na http://mzp.cz/dco.

Novela zákona upravuje i paragraf týkající se povinnosti podávaní zpráv. S cílem sladit tuto úpravu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 je stanovena hranice pro reportování 200 tun ekvivalentu CO2 (namísto dosavadních 100 Kg)

V návaznosti na nové povinnosti stanovené přímo použitelným nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, se doplňují nové skutkové podstaty správních deliktů za porušení povinností v tomto nařízení stanovených. V reakci na zkušenosti z praxe se rozšiřují pravomoci České obchodní inspekce tak, aby kromě provádění kontrol měla kompetenci v návaznosti na provedené kontroly uložit nápravná opatření nebo vést řízení o správním deliktu.

Novela dále obsahuje blok věcných a legislativně technických úprav zákona prováděných v návaznosti na zkušenosti s tříletou aplikační praxí zákona č. 73/2012 Sb. Dalšími změnami dochází k adaptaci na nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, zejména se odstraňují ustanovení zákona, která jsou s tímto nařízením v rozporu.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy