Novela zákona o odpadech 2015

S účinností od 1.10.2015 vyšla pod číslem 223/2015 Sb. novela zákona o odpadech 185/2001 Sb. Novela je zejména reakcí na řízení vedené s ČR ze strany Evropské Komise ohledně nesprávné transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/2008/ES o odpadech. Dochází též k transpozici evropských předpisů v oblasti nakládání s bateriemi a akumulátory a přepravy nebezpečných odpadů. Dále novela mění zákon 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností.

Nesprávná transpozice Evropské směrnice 98/2008/ES o odpadech se týká oblasti působnosti zákona, definic, hierarchie nakládání s odpady, obsahu plánů odpadového hospodářství a vymezení jednotlivých způsobů využívání a odstraňování odpadů.

Novelou se zužuje výčet položek vyjmutých z působnosti zákona definovaných v §2. Položky odpadní vody, odpady drahých kovů, trhavin a výbušnin a sedimenty byly z tohoto seznamu vyjmuty a zákon se tedy na ně za určitých okolností vztahuje. Odpadní vody budou nadále vyjmuty z působnosti zákona o odpadech pouze v rozsahu, ve kterém se na ně vztahuje jiná právní úprava (konkrétně zákon o vodách 245/2001 Sb. a zákon o vodovodech a kanalizacích 274/2001 Sb.). Vzhledem k široké právní úpravě nakládání s odpadními vodami v jiných předpisech se v praxi bude zákon o odpadech vztahovat pouze na případy nelegálního nakládání s odpadními vodami, které není pokryto sankcemi podle jiných předpisů. Pro nakládání se sedimenty v režimu odpadů byla do zákona doplněna náležitá ustanovení.

V oblasti definic (§4) se doplňují doposud chybějící definice odděleného sběru a předcházení vzniku odpadů, definice nakládání s odpady se doplňuje o činnosti obchodování s odpady, definice sběru odpadu se rozšiřuje o předběžné skladování a předběžné třídění sebraných odpadů a doplňuje se definice předcházení vzniku odpadu.

V oblasti hierarchie nakládání s odpady se doplňuje nový odstavec 3, který v souladu se směrnicí objasňuje, jaké faktory je nezbytné při uplatňování hierarchie zohlednit.

Novela zákona nově upravuje označování nebezpečných odpadů v návaznosti na příslušnou evropskou legislativu (viz článek Označování nebezpečných odpadů).

Z okruhu vybraných výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, jsou vyřazeny minerální oleje. Nyní tedy bude možné nakládat s minerálními oleji pouze v režimu odpadů podle obecných ustanovení zákona o odpadech.

V oblasti nakládání s bateriemi a akumulátory novela ruší výjimky ze zákazu uvádění na trh pro knoflíkové články s obsahem rtuti nepřesahujícím 2 % hmotnostní a pro přenosné baterie a akumulátory pro bezšňůrové elektrické nástroje s obsahem kadmia. Zrušení výjimky je v návaznosti na revizi evropské směrnice 2006/66/ES. Pro výpočet účinnosti recyklace odpadních baterií a akumulátorů odkazuje novela na přímo použitelné nařízení Komise 493/2012/EU, které je účinné od 1.1.2014.

Novelou byla do zákona vložena úprava zavádějící nově kolektivní systémy voblasti zpětného odběru pneumatik. Zpětný odběr pneumatik je v zákoně o odpadech zaveden již od roku 2014, novela nyní nastavuje pro tuto oblast konkrétní pravidla. Podrobnosti budou uvedeny v prováděcí vyhlášce, kterou připravuje MŽP.

Novela dále upravuje ustanovení, jichž se týká tzv. ekoauditová novela zákona o odpadech 169/2013. Ekoaditová novela zavedla do zákona o odpadech mimo jiné elektronizaci hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a evidence přepravy nebezpečných odpadů a další změny v evidenci a ohlašování včetně zavedení označování zařízení pro nakládání s odpady identifikačními čísly. Účinnost těchto ustanovení byla odložena na 1.1.2016 z důvodu nerealizovatelnosti těchto ustanovení v praxi. Současná novela upravuje text zákona tak, aby se snížila administrativní zátěž pro podnikatele a byla zajištěna funkčnost.

V oblasti evidence přepravy nebezpečných odpadů (§40) novela zohledňuje současnou praxi, kdy přepravu nebezpečných odpadů může ohlašovat příjemce odpadu také za původce odpadu. Dále se prodlužuje doba pro zadání údajů o dokončení přepravy do ISPOPu a doba pro zadání údajů v případě obnovení provozu po jeho přerušení z jednoho na tři pracovní dny.

Naopak doba pro ohlašování provozu zařízení pro nakládání s odpady se zkracuje ze dvou měsíců na 15 dní od zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti. Provozovatelé skládek jsou nově povinni zasílat krajskému úřadu údaje o volné kapacitě skládky a údaje o poplatcích za ukládání odpadů na skládky.

Novela textově upravuje přílohy 3, 4 a 12 (Způsoby využívání odpady, Způsoby odstraňování odpadu tak), aby byla v souladu s evropskou rámcovou směrnicí o odpadech. Přílohy 2 a 9 jsou zrušeny v rámci adaptace na evropskou legislativu.

 

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy