Novela zákona o odpadech č. 169/2013

Dne 21.6.2013 vyšla ve Sbírce předpisů pod číslem 169/2013 Sb. dlouho očekávaná novela zákona o odpadech č 185/2001 Sb. Hlavním cílem změn je odstranění nebo zmírnění administrativní zátěže při nakládání s odpady. Novela nabývá účinnosti 1.října 2013.

Hlavním cílem novely zákona o odpadech je odstranit nebo zmírnit některé administrativní požadavky na subjekty nakládající s odpady. Konkrétně se jedná o:

  • zrušení povinnosti původců odpadů zpracovávat plán odpadového hospodářství;

  • zrušení omezení počtu původců odpadů a provozoven, pro které může jedna osoba vykonávat funkci odpadového hospodáře;

  • zrušení povinnosti původce nebezpečných odpadů žádat o souhlas k jejich shromažďování;

  • zjednodušení vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů prostřednictvím zavedení elektronického informačního systému.

Další změny přináší novela v oblasti zařazování odpadů do kategorií. Ruší se příloha 1 (Skupiny odpadů) a příloha 5 (Seznam složek, které podle tohoto zákona činí odpad nebezpečným). Následně bude též zrušen seznam nebezpečných odpadů uvedený ve vyhlášce 381/2001. Do kategorie nebezpečný se odpad zařadí, pokud (a) vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností v příloze 2 k zákonu, (b) je uveden v Katalogu odpadů jako nebezpečný nebo (c) je smíšen nebo znečištěn odpadem uvedeným v Katalogu jako nebezpečný.

Žádost o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu pověřenou osobou se podává a osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností a sdělení o nebezpečnosti odpadu se vydávají prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, kde jsou přístupné příslušným úřadům. Pro tuto povinnost platí přechodné období do 1.října 2014. Osoby pověřené k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů obdrží přihlašovací údaje do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností do 31.srpna 2014

Nově je regulován zpětný odběr pneumatik. Povinná osoba, která uvádí pneumatiky na trh, je povinna zajistit minimální úroveň zpětného odběru použitých pneumatik. Povinné osoby se musí zapsat do Seznamu povinných osob, který vede Ministerstvo životního prostředí, a to do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Účinnost ostatních ustanovení ohledně zpětného odběru pneumatik je od 1.ledna 2014. MŽP stanoví vyhláškou vzor návrhu na zápis do Seznamu povinných osob.

V oblasti evidence a ohlašování je zrušena povinnost dopravců zasílat informace o své firmě. Údaje o provozu zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 a malého zařízení ke sběru, výkupu nebo využívání biologicky rozložitelných odpadů se zasílají nově příslušnému krajskému úřadu. Provozovatelé skládek zasílají kromě stavu finanční rezervy i údaje o volné kapacitě skládky. Osoby, které provozují nebo vlastní zařízení lehce kontaminovaná PCB (tj. obsahující více než 5 litrů provozní kapaliny s koncentrací PCB 50 - 500 mg/kg), jsou povinni zaslat zjednodušenou evidenci MŽP, a to do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Za nezaslání údajů týkající se zařízení k nakládání s odpady může být uložena pokuta až do výše 1,000,000 Kč. Pro účely plnění evidenčních a ohlašovacích povinností se zavádí označení zařízení identifikačním číslem. Způsob přidělování identifikačních čísel zařízen stanoví MŽP vyhláškou.

Při přepravě nebezpečného odpadu se evidence vede v elektronické podobě prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností, kde jsou informace přístupné příslušným úřadům. To znamená, že se již nebudou posílat tištěné evidenční listy pro přepravu.

Účinnost změn ohledně ohlašovacích povinností a evidence při přepravě nebezpečného odpadu je od 1. října 2014.

V oblasti přeshraniční přepravy odpadu byla při porušení předpisů zrušena možnost složení kauce. Celní úřad povolí řidiči pokračovat v jízdě až poté, kdy pominou důvody odstavení vozidla.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy