Novela zákona o odpadech – změny v nakládání s elektroodpadem

Novela zákona o odpadech byla uveřejněna dne 29. srpna 2014 pod číslem 184/2014 Sb. s účinností od 1. října 2014. Cílem návrhu zákona je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). 

Navrhovanou právní úpravou je transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která nahrazuje dosud platnou směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

V návaznosti na tuto směrnici dochází od 15. srpna 2018 k rozšíření aplikace zákona na širší okruh elektrozařízení, a to na všechna elektrozařízení, která se vždy zařadí do některé z šesti nových skupin elektrozařízení uvedených v příloze č. 7, část I, s výjimkou zařízení uvedených v § 37f odst. 4 nebo 5. Nové skupiny elektrozařízení budou konkretizovány vyhláškou MŽP

Hlavním cílem novely zákona o odpadech je zavést institut zplnomocněného zástupce, umožnit zahraničním subjektům plnění povinností v České republice a stanovit pro to související pravidla. Novela tak zavádí povinnost „internetového zahraničního prodejce“ (výrobce) uvádějícího na český trh výrobky, aby v České republice písemně pověřil odpovědností za plnění svých povinností svého zástupce.

Novela dále zjednodušuje zápis povinných osob do Seznamu výrobců elektrozařízení. Návrh na zápis do Seznamu bude možné podat rovněž v elektronické podobě, změny v Seznamu se budou provádět výhradně dálkovým přístupem, zasílat se budou se pouze údaje, které nelze získat ze základní registrů (vazba na zákon 111/2009 o základních registrech).

Dalším cílem novely je vytvoření jednotného registru sběrných míst elektroodpadu a zpřístupnění informací o místech sběru občanům.

Nově bude umožněno výrobcům uvádět při prodeji nových elektrozařízení odděleně od ceny recyklační poplatek.

Novela zavádí pravidla pro přeshraniční přepravu použitých elektrozařízení, která doposud v české legislativě chyběla. Má tím zamezit přeshraniční přepravě eletroodpadu.

Novela nabývá účinnosti 1. října 2014. Výrobci jsou povinni vést nově evidenci zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu od 1. ledna 2015. Platnost zápisů v Seznamu výrobců elektrozařízení zůstává nedotčena, s výjimkou zápisů osob usazených v jiném státě než v České republice, které pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Neskončená řízení ve věci zápisu do Seznamu se dokončí podle stávající úpravy, s výjimkou zápisů týkajících se financování nakládání s historickými elektrozařízeními z domácností nebo osob usazených v jiném státě než v České republice. Osoby zapsané v Seznamu mají povinnost doplnit nově požadované údaje do 4 měsíců od účinnosti novely. Účinnost ustanovení ohledně registru míst zpětného odběru je odložena na 15. června 2015.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy