Novela zákona o ovzduší přináší mj. možnost výměny emisních stropů

Novela zákona o ovzduší 201/2012 Sb. byla uveřejněna dne 21. května 2014 pod číslem 87/2014 Sb. Novelizační body se týkají možnosti výměny emisních stropů, kompenzačních opatření a odstranění některých nedostatků a nepřesností, které vyplynuly z aplikace zákona.

Novela zákona zavádí nově možnost výměny části emisních stropů mezi provozovateli stacionárních spalovacích zdrojů zařazených do Přechodného národního plánu. Podle dosavadní právní úpravy mají větší provozovatelé s dvěma a více zdroji možnost namísto plnění emisních stropů pro jednotlivé zdroje plnit emisní stropy, které jsou součtem emisních stropů stanovených těmto spalovacím stacionárním zdrojům. Menší provozovatelé s jedním zdrojem tuto možnost neměli a byli proto znevýhodněni.

Dochází k upřesnění kompetencí již současně platného zákona. V § 12, odstavcích 1 a 3 zákon umožňuje ministerstvu a krajskému úřadu stanovovat podmínky při vydávání závazných stanovisek nebo povolení provozu vycházet z programů ke zlepšení kvality ovzduší. Nová právní úprava dává tuto možnost i obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

Novela navyšuje minimální částku, od které je poplatník povinen zasílat poplatkové přiznání za znečišťování ovzduší, z 5 000 Kč na 50 000 Kč, což odpovídá povinnosti platit poplatek za znečišťování ovzduší.

Nově je přímo v zákoně stanoven termín pro ohlašování údajů z provozní evidence stacionárního zdroje, a to do 31. března. Nejedná se však o novou povinnost, jen upřesnění.

Záložní zdroje energie o jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším, které nedosahují celkového jmenovitého tepelného příkonu 100 MW a 300 provozních hodin za rok, jsou vyjmuty z povinnosti kontinuálního měření emisí. U těchto zdrojů se stejně jako podle předchozí právní úpravy bude provádět jednorázové měření emisí.

Novelizační bod týkající se kompenzačních opatření odstraňuje rozdíl jejich aplikace mezi stacionárními zdroji a pozemními komunikacemi. Je doplněna výjimka z povinnosti realizovat kompenzační opatření u plánovaných pozemních komunikací, jejichž příspěvek k úrovni znečištění nepřesahuje úroveň stanovenou vyhláškou 415/2012 Sb.

V příloze 10, části I došlo k úpravě požadavků na spalovací zdroje o tepelném příkonu do 300 kW platných od 1. ledna 2014. Konkrétně se jedná o stanovení zvláštního limitu CO a NOx pro plynové pístové spalovací motory a plynové turbíny.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy