Novela zákona o požární ochraně

Novela zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně byla provedena zákonem 229/2016 Sb., kterým se mění zákon 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, s účinností od 1.8.2017. Novela kompletně upravuje předkládání posouzení požárního nebezpečí a dokumentace zdolávání požáru a dále také proces odsouhlasení obou těchto dokumentů. Podle důvodové zprávy povede tato úprava zákona k odbourání některých administrativních kroků, což proces urychlí a zlevní.

Stávající právní úprava vykazovala nedostatky v nemožnosti postihu osoby, která posouzení požárního nebezpečí předložila a tím splnila svou povinnost a mohla začít provozovat vysoce nebezpečnou činnost, přestože posouzení požárního nebezpečí nebylo schváleno a vykazovalo vady.

V § 6a se upravuje předkládání posouzení požárního nebezpečí a proces jeho odsouhlasení pro činnosti s vysokým požárním nebezpečím. V případě, že předkladatel předloží posouzení požárního nebezpečí bez chyb, navrhuje se dokumentaci odsouhlasit okamžitě a tím poskytnout oprávnění zahájit provozování činnosti. Pokud dokumentace vykazuje nedostatky, správní orgán nejprve neformálně vyzve k odstranění zjištěných nedostatků a uloží lhůtu k jejich odstranění. Pokud se tak stane, dojde k neprodlenému odsouhlasení dokumentace. Provozovateli se dává možnost rychlého odsouhlasení dokumentace a tím i zahájení činnosti. V případě, kdy provozovatel nerespektuje sdělení orgánu dozoru směřující k odstranění vad předložené dokumentace, zahájí se správní řízení se všemi procesními úkony a orgán dozoru vydá rozhodnutí o neschválení posouzení požárního nebezpečí, které může být prvním úkonem řízení. Tím je dáno, že činnost s vysokým požárním nebezpečím nesmí být zahájena. Změna mající vliv na obsah odsouhlaseného posouzení požárního nebezpečí se musí předložit a nechat odsouhlasit před vlastní realizací. Nemusí však být vždy předkládáno zcela nové posouzení požárního nebezpečí, stačí odsouhlasení změny.

Pro dokumentaci zdolávání požáru se v § 6b nově zavádí obdobná úprava jako u posouzení požárního nebezpečí včetně procesní stránky odsouhlasení. Tzn., že bez odsouhlasené dokumentace zdolávání požárů nesmí být zahájena činnost s vysokým nebo se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah. Odlišnost je v případě změny, mající vliv na obsah dokumentace. V takovém případě musí být vždy předložena k odsouhlasení nová kompletní dokumentace zdolávání požárů. Nepřipouští se žádné dodatky či dílčí změny. Je to z toho důvodu, že tato dokumentace je určena pro velitele zásahu, aby se mohl rychle zorientovat v daném prostoru a provozu, a tyto informace musí dostat rychle a přesně.

V § 76c je nově stanovena sankce za to, že povinná osoba provozuje činnost bez odsouhlasené dokumentace posouzení požárního nebezpečí nebo zdolávání požárů. Zahájení činnosti bez této dokumentace je velice závažným porušením povinností, v jejichž důsledku mohou nastat situace zdraví a život ohrožující. Proto je stanovena i poměrně vysoká sankce až do výše 10 mil. Kč.

Novela dále zavádí nový institut - zvláštní požární dozor. V § 85 jsou definovány oblasti, ve kterých se nevykonává státní požární dozor, s ohledem na specifičnost v nich vykonávaných činností. Zvláštní požární dozor má působnost např. u bezpečnostních sborů a vojenských objektů, útvarů a zařízení.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy