Novela zákona o specifických zdravotních službách

Dne 12.7.2017 vyšla novela zákona o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb. Novela vyšla pod číslem 202/2017 Sb. a nabyla účinnosti 1. listopadu 2017.

Na základě novely zákona nebude již nutné při každé prohlídce žádat o výpis ze zdravotnické dokumentace, vzhledem k tomu, že ne každý zaměstnanec má svého registrujícího lékaře. Pouze v případě vstupní prohlídky se v závěru lékařského posudku použije formulace „osoba zdravotně nezpůsobilá”, jinak se použije závěr „osoba pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost vykonávat dosavadní práci”.

V porovnání s dosavadním znění zákona bude dle nové úpravy možné vzdát se práva na přezkoumání lékařského posudku, čímž se předejde zdržování nástupu zaměstnance do zaměstnání. Mění se i některé lhůty, například lhůta pro vydání lékařského posudku o nemoci z povolání, která se prodlužuje z 30 na 45 pracovních dnů.

Při výkonu prací zařazených do 1. kategorie se bude pravidelný dohled na pracovištích a poradenství provádět pouze tehdy, bude-li to důvodné pro ochranu zdraví zaměstnanců.

V praxi se již můžeme setkat se situací, že zaměstnanci agentur práce absolvují pracovnělékařské prohlídky u poskytovatele pracovnělékařských služeb (PLS) uživatele, ke kterému jsou přiděleni. Novela nyní oficiálně povoluje tuto možnost. Nadále přitom platí, že agentura práce může vyslat zaměstnance na prohlídku ke svému poskytovateli PLS. Na základě smlouvy mezi agenturou a uživatelem bude moci poskytovatel PLS agentury práce vykonávat dohled na pracovištích uživatele.

Doplňuje se ustanovení, že zaměstnavatel může uhradit vstupní pracovnělékařskou prohlídku uchazeče o zaměstnání i v případě neuzavření pracovněprávního vztahu, pokud se tak dohodnou. V případě práce v noci hradí případný zaměstnavatel náklady na vstupní lékařskou prohlídku vždy.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy