Novela zákona o vodovodech a kanalizacích

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích 274/2001 vyšla ve sbírce zákonů pod číslem 275/2013. Hlavním cílem novely jsou úpravy v oblasti plánování rozvoje vodovodů a kanalizací. Účinnosti novely je od 1.ledna 2014.  

Novela zákona zpřesňuje vymezení působnosti zákona a doplňuje některé základní definice.

Podstatné změny přináší novela v oblasti plánování rozvoje vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Dosavadní praxe pořizování plánů na 10 let neumožňovala průběžně reagovat na změny související např. s přesuny obyvatel, požadavky na kvalitu pitné vody či míru znečištění odpadních vod. Proto novela zákona zavádí místo pořizování nových plánů jejich průběžnou aktualizaci.

Zavádí se jednotný systém elektronické komunikace s cílem snížení administrativní náročnosti spojené s evidencí vodovodů a kanalizací.

Další podstatnou změnou je zrušení pravomoci Ministerstva zemědělství rozhodovat o vzájemných právech a povinnostech různých vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací v případech, kdy z důvodu rozporů nedojde mezi nimi k uzavření písemné dohody. K předcházení těchto sporů se nově stanovuje požadavek na doložení potřebné dohody při žádosti o povolení k provozování souvisejícího vodovodu či kanalizace

Dále novela upravuje procesy spojené se stávající evidencí nákladů a ceny služby dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod. Ministerstvo zemědělství vydá vyhlášku, která stanoví pravidla pro výpočet ceny. Vyhláška nahradí dosud platné opatření obecné povahy ze dne 19. 9. 2006.

Dále dochází k úpravě působnosti dosud orgánů státní správy a k úpravě v oblasti přestupků a správních deliktů včetně objektivizace jejich výše.

Zdroj: Sněmovní tisk 933
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy