Novela zákona o integrované prevenci

Novela zákona o integrované prevenci a omezování znečištění a o integrovaném registru znečišťování 76/2002 Sb. byla uveřejněna ve Sbírce dne 19. března 2013 pod číslem 69/2013 Sb. s účinností dnem vyhlášení. Podle novely musí stávající zařízení podléhající integrovanému povolení zajistit vypracování základní zprávy nejpozději při první změně integrovaného povolení po 7. lednu 2014.

Cílem novely je zejména zefektivnění povolovacích procesů a posílení aplikace nejlepších dostupných technik (BAT). Hlavními změny, které novela přináší, jsou následující:

Definice

  • upřesňuje definici nejlepších dostupných technik – jsou základem nejen pro stanovení emisních limitů, ale i dalších závazných podmínek provozu zařízení;

  • upřesňuje definici provozovatele (např. v případě ukončení nájmu se nyní za provozovatele považuje vlastník bez ohledu na to, zda sám zařízení reálně provozuje);

  • byla upravena, upřesněna a doplněna definice podstatné změny v provozu zařízení.

Základní zpráva

Nově je součástí žádosti o vydání integrovaného povolení základní zpráva, jejíž vypracování je povinen provozovatel zajistit v případě, že jsou v zařízení používány, vyráběny nebo ze zařízení vypouštěny nebezpečné látky (podle čl. 3 nařízení ES č. 1272/2008), které mohou způsobit znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení.

Základní zpráva musí obsahovat informace o stavu znečištění půdy a podzemních vod, aby bylo možno učinit kvantifikované srovnání se stavem při úplném ukončení provozu zařízení.

Náležitosti základní zprávy stanoví prováděcí právní předpis(v současné době je připravován MŽP s výhledem na vydání přibližně v polovině tohoto roku). Zprávu mohou zpracovat pouze odborně způsobilé osoby podle zákona o geologických pracích.

Provozovatelé stávajícího zařízení podléhajícího integrovanému povolení jsou povinni předložit základní zprávu v rámci prvního řízení o změně IP po 7. lednu 2014, provozovatelé zařízení nově zařazeného do režimu IP novelou zákona pak v rámci žádosti o IP, které musí získat do 7. července 2015.

Informační systém integrované prevence

Je nově zaveden do zákona – navazuje na již existující informační systém IPPC spravovaný Ministerstvem životního prostředí (MŽP), který ale dosud nebyl legislativně zakotven.

Účastníci řízení

Do účastníků řízení je nyní výslovně zařazen vlastník zařízení (pokud není provozovatelem).

Závazné podmínky provozu

Emisní limity mohou být nahrazeny ekvivalentními parametry nebo jinými technickými opatřeními, která zajistí rovnocennou úroveň ochrany životního prostředí.

Úřad stanoví emisní limity, které zajišťují, že za běžných provozních podmínek emise nepřekročí úrovně emisí spojení s BAT (mírnější emisní limity může úřad stanovit jen na základě odborného posouzení).

Minimální frekvence monitorování půdy je stanovena na 10 let a podzemních vod na 5 let.

Ukončení provozu zařízení

Ukončení provozu zařízení nesmí být spojeno s ohrožením životního prostředí a s rizikem vyšší úrovně znečištění.

Pokud zařízení oproti stavu uvedenému v základní zprávě způsobilo významné znečištění půdy nebo podzemních vod, učiní provozovatel kroky nezbytné k odstranění znečištění.

Pokud se na provozovatele nevztahuje povinnost vypracovat základní zprávu, učiní nezbytná opatření tak, aby případné znečištění půdy a podzemních vod nepředstavovalo žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí.

Plnění podmínek IP

Nově je výslovně stanovena povinnost předcházet vzniku havárií a neprodleně hlásit úřadu a inspekci všechny mimořádné události, havárie a havarijní úniky.

Změna IP

Nově může provozovatel podat přímo žádost o změnu IP (dosud to podléhalo přezkumu úřadu po ohlášení plánované změny).

Opatření k nápravě a zastavení provozu

Neplní-li provozovatel podmínky IP nebo pokud dojde k mimořádným událostem, haváriím nebo havarijním únikům znečišťujících látek do ŽP, může úřad nebo inspekce uložit opatření k nápravě. V případě, že provozovatel neplní tato opatření ve stanovené lhůtě, mohou úřad nebo inspekce vydat rozhodnutí o omezení nebo zastavení provozu.

Zánik IP

Nově jsou stanoveny podmínky pro vynětí zařízení z režimu IP na základě žádosti provozovatele při poklesu kapacity zařízení pod prahovou hodnotu uvedenou v příloze č. 1 k zákonu

Sloučení IP

Nově je stanovena možnost sloučení dvou nebo více IP vydaných pro zařízení stejného provozovatele na stejném místě.

Kategorie činností

Byly doplněny nové kategorie (např. výroba desek na bázi dřeva nebo čištění jiných než městských odpadních vod) nebo rozšířeny některé stávající (zejména chemický průmysl a nakládání s odpady). Pro zařízení nově zařazená do režimu IP touto novelou jsou provozovatelé povinni získat IP do 7. července 2015.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy