Novelizovaný zákon o obalech a nová průvodní vyhláška

S účinností od 1.1.2021 vyšla pod číslem 545/2020 Sb. novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech. V návaznosti na tuto novelu vyšla ve sbírce nová vyhláška č. 30/2021 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o obalech, která nabyla účinnosti 16.2.2021 a ruší původní vyhlášku č. 641/2004.

Novela zákona o obalech

Novela podrobněji specifikuje podmínky zpětného odběru obalů z hlediska počtu a umístění sběrných míst. Dále v případě uvádění opakovaně použitelných obalů na trh nebo do oběhu vzrůstá limit pro opakované použití obalu z předchozích 50 % na 70 % hmotnostních. Novela zavádí institut pověřeného zástupce, který na základě písemné smlouvy plní povinnosti osoby uvádějící obaly na trh nebo do oběhu v případě, že tato osoba není usazena v České republice.

Zákon nově upřesňuje, že evidence odpadů z obalů musí být vedena od původce odpadu až po jeho využití nebo po výstup z třídicího zařízení, pokud je tento výstup dodáván do procesu využití bez významných ztrát. V případě energetického využití nebo biologického rozkladu je vedena evidence až po zařízení určené pro nakládání s odpady, kde došlo k využití odpadu procesem energetického využití nebo biologického rozkladu. Rozsah evidence stanovuje nová prováděcí vyhláška o obalech č. 30/2021 Sb.

Podstatná část novely zákona je věnována podmínkám činnosti autorizované obalové společnosti, podmínkám zajišťování sdruženého plnění a procesu autorizace. Nově jsou stanoveny podmínky pro koordinaci autorizovaných společností pro případ, že na území České republiky bude působit více autorizovaných společností. Novela v zákoně nově definuje povinnost provádění auditů u klientů autorizované obalové společnosti. Minimální rozsah auditů definuje rovněž nová vyhláška o obalech.

Nová vyhláška 30/2021 o obalech

Nová prováděcí vyhláška stanovuje:

  • rozsah vedení evidencí,

  • rozsah a způsob ohlašování údajů z těchto evidencí,

  • minimální rozsah ověření údajů o množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu vykázaných autorizované společnosti osobami, které s ní mají uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění a dále osobami, které pro autorizovanou společnost zajišťují svoz, zpracování nebo jiné nakládání s obaly nebo odpady z obalů, a původci odpadů. 

  • pravidla výpočtu využití odpadu z obalů.

Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly (tj. povinná osoba), vede podobně jako v předchozích letech průběžně evidenci o obalech nejméně v rozsahu údajů stanovených ohlašovací povinností, a to zvlášť pro opakovaně použitelné obaly a jednocestné obaly. Termín pro ohlašování údajů z této evidence (roční výkaz o obalech) zůstává do 15. února za uplynulý kalendářní rok. Osoby, které uvádí na trh nebo do oběhu obaly, ohlásí údaje podle této vyhlášky poprvé za ohlašovací rok 2021. Pro splnění ohlašovací povinnosti za ohlašovací rok 2020 postupují povinné osoby podle původní vyhlášky č. 641/2004 Sb. Osoba, která má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou společností podává nadále kvartální hlášení podle podmínek této společnosti.

Vyhláška nově stanovuje minimální počet povinných auditů u klientů autorizované obalové společnosti, kterou je doposud pouze EKO-KOM. Provedení auditů zajistí autorizovaná společnost prostřednictvím nasmlouvaných auditorských společností. Audit ověřuje správnost a úplnost vykázaných údajů o množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu na základě smlouvy o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností.

Minimální rozsah auditů je:

  • audit nejméně 20 % celého obalového toku obalů pro jedno použití, které byly uvedeny na trh nebo do oběhu a zpoplatněny autorizovanou společností klientům,

  • nejméně jednou za 3 roky u povinných osob, které uvedou na trh nebo do oběhu ročně více než 3 000 tun zpoplatněných jednocestných obalů,

  • nejméně jednou za 5 let u povinných osob, které uvedou na trh nebo do oběhu ročně mezi 1 000 tun a 3 000 tun zpoplatněných jednocestných obalů, a

  • u povinných osob, které uvedou na trh nebo do oběhu ročně méně než 1 000 tun zpoplatněných jednocestných obalů, musí audity zahrnout nejméně 10 % obalového toku všech těchto osob.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy