Novelou zákona o ovzduší ke snížení imisní zátěže

Dne 19. října 2011 nabyla účinnosti novela zákona o ochraně ovzduší, která vyšla ve sbírce zákonů pod číslem 288/2011 Sb. Novela zavádí několik nových nástrojů s cílem omezit emise z dopravy i průmyslu a snížit imisní zátěž v problematických regionech.

K regulaci emisí z dopravy nabízí nová právní úprava obcím možnost vymezit na svém území tzv. nízkoemisní zóny. Tato možnost je však omezena pouze na lokality, kde jsou přikračovány imisní limity, a dále na lázeňská města a zvláště chráněná území. Vjezd to nízkoemisních zón bude povolen jen vozidlům stanovené emisní kategorie. Tato vozidla budou muset být označena emisní nálepkou. Emisní kategorie vozidel, pravidla pro distribuci emisních nálepek a další podrobnosti stanoví nový prováděcí předpis.

Dalším nástrojem k regulaci imisní situace je zavedení emisních stropů pro vymezená území (v současné době jsou nařízením vlády 351/2001 stanoveny emisní stropy pro kraje). Emisní stropy pro stacionární zdroje nebo jejich skupiny na těchto vymezených územích stanoví vláda nařízením.

Ohledně provozu zdrojů umožňuje novela stanovit podmínky i pro činnosti a technologie související s provozem zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění (např. doprava materiálu). Dále dává novela krajským úřadům možnost stanovit pro emisní zdroje přísnější emisní limity, než limity stanovené současnými prováděcími předpisy, např. s ohledem na nově definované územní emisní stropy.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy