Novinky v ohlašování do IRZ a ISPOP

S účinnosti od 1.září 2016 vyšla ve Sbírce pod číslem 255/2016 Sb. novela zákona 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí.

Novinky, které přináší novela 255/2016 Sb. zákona 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí (IRZ) a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP), se uplatní zejména až pro hlášení v roce 2017 (za rok 2016) a dají shrnout do tří hlavních bodů:

Zrušení nutnosti autorizovat hlášení

Od 1.9.2016 bude probíhat autorizace hlášení podaných přes ISPOP automaticky. Po odeslání hlášení ISPOP ověří, zda přístupové údaje do ISPOP či datová schránka odpovídá danému subjektu registrovaném systému. Již nebude nutné k hlášení připojovat elektronický podpis či zasílat potvrzení údajů odeslaných do ISPOP v listinné podobě České informační agentuře životního prostředí (CENIA). Proces autorizace bude zachován pouze v případě registračních formulářů.

Změna v ohlašování do IRZ

V roce 2017 se bude povinnost ohlašovat údaje do IRZ (formulář F_IRZ) vztahovat pouze na subjekty, které provozují jmenovanou činnost uvedenou:

  • v příloze č. 1 Nařízení (ES) 166/2006 (E-PRTR)
  • v příloze zákona 25/2008 (činnosti dle §3 odst. 2, nad rámec E-PRTR)

Na ty subjekty, které v hlášení v roce 2016 vyplnily jako činnost „10 Vlastní činnost“ a jejichž činnost není uvedena v příloze zákona 25/2008 včetně uvedené prahové hodnoty, se povinnost podávat hlášení do IRZ již nebude vztahovat. V údajích o provozovně IRZ se ale bude muset „10 Vlastní činnost“ odstranit.

Zasílání plných mocí

Pokud subjekt chce pověřit k provedení a odeslání hlášení externí společnost na základě plné moci, bude možné plnou moc zaslat pouze přes ISPOP, nikoliv také datovou schránkou, jak tomu bylo dosud.

Přehled výše popsaných změn lze najít zde: http://www1.cenia.cz/www/node/701 

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy