Nový zákon 541/2020 Sb., o odpadech

S účinností od 1. ledna 2021 vyšel ve Sbírce zákonů dlouho očekávaný zákon 541/2020 Sb. o odpadech. Nový zákon o odpadech nahradil předcházející zákon 185/2001 Sb. a rovněž zrušil všechny prováděcí předpisy vydané podle tohoto zákona. Nové prováděcí předpisy budou postupně vydávány.

Ze zákona byla oddělena problematika nakládání s vybranými výrobky (elektrozařízení, baterie a akumulátory, vozidla a pneumatiky), kterým se věnuje zákon 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností a má být aplikován přednostně před zákonem o odpadech.

Nový zákon o odpadech klade důraz na přecházení vzniku odpadů při každé činnosti, především omezováním jejich množství a nebezpečné vlastností. Výrobcům ukládá zákon již při vývoji a výrobě výrobků dbát na využití vznikajících odpadů v souladu s hierarchií odpadového hospodářství (preference způsobů nakládání s odpadem klesá v následujícím pořadí: příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití a odstranění).

Většinu povinností v oblasti odpadového hospodářství přiřazuje zákon původci odpadu, tedy osobě, která fyzicky provádí činnost, při které odpad vzniká. V případě, kdy odpad vzniká při činnosti prováděné pro vlastníka věci dodavatelským způsobem, může být na základě písemné smlouvy určena jako původce odpadu i jiná osoba. Původce odpadu (určený dle zákonné definice nebo smluvně) se stává vlastníkem vzniklého odpadu.

Zákon zavádí nový termín soustřeďování odpadu, čímž se myslí umístění odpadu v prostoru, včetně prvotního třídění, pro účely odděleného soustřeďování a dočasného uložení odpadu v daném místě. Shromažďováním odpadu se pro účely tohoto zákona rozumí soustřeďování odpadu v místě jeho vzniku, pokud uložení odpadu v místě shromažďování nepřesáhne dobu 1 roku. Soustřeďováním ostatních odpadů je přeprava ostatních odpadů do provozovny původce z místa vzniku odpadu na místě mimo provozovnu. Na soustřeďování a shromažďování není potřeba souhlas k nakládaní s odpady

Zákon zachovává institut vedlejší produktu, který není považován za odpad a musí splňovat základní předpoklady (vzniká jako nedílná součást výroby, další využití je zajištěno bez nutnosti dalšího zpracování), ale i specifická kritéria, pokud jsou (zatím ne) stanovená národním či Evropským předpisem.

Zákon definuje nové typy osob v odpadovém hospodářství, a to obchodníka a zprostředkovatele. Zatímco obchodník s odpady má povolení k obchodování s odpady, má přiřazeno identifikační číslo a figuruje tedy v evidenci odpadů a stává se vlastníkem odpadu za úplatu, zprostředkovatel provádí svou činnost na základě ohlášení a pouze organizuje (zastupuje) původce odpadu při zajištění předávání odpadu, přičemž nemá přiřazeno identifikační číslo, a původce odpadu zůstává odpovědným vlastníkem odpadu až do okamžiku jeho předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady.

Základní povinností každého je předání odpadu pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, a to přímo nebo prostřednictvím dopravního prostředku provozovatele takového zařízení (pokud je při nakládce provedeno řádné převzetí odpadu do vlastnictví provozovatele zařízení) nebo nově i obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu.

Nově je vyžadována celková pravidelná revize povolení k provozu zařízení k nakládání s odpady každých 6 let. Mimořádná revize povolení k provozu související s vydáním nového zákona o odpadech má být provedena do 1.1.2022 v případě mobilních zařízení, do 1.1.2023 u ostatních zařízení ke sběru a výkupu odpadů a do 1.1.2024 u zařízení k využití a odstranění odpadu. Žádost o povolení je nutné podat nejpozději 6 měsíců před daným termínem.

Typy zařízení k nakládání s odpady vyjmenované v příloze č. 4 smí být provozovány bez povolení provozu zařízení vydaném podle zákona o odpadech (jedná se většinou např. o výrobní závody, které zpracují odpad jako vstupní surovinu). Příloha č. 4 obsahuje pro každý typ zařízení druhy odpadů, které mohou být do těchto zařízení přijaty. Pokud daný typ zařízení není v příloze č. 4 uveden a musí mít tedy nově povolení k provozu zařízení k nakládání s odpady, smí pokračovat v této činnost bez povolení do 1.1.2022. Pokud podá provozovatel žádost do 30.6.2021, smí pokračovat v činnosti do doby vydání rozhodnutí.

Platnost zákazu skládkování odpadu byla zákonem odložena na rok 2030 a vztahuje se nyní na odpady s vyšší výhřevností (> 6.5 MJ/kg v sušině), méně biologicky stabilní odpady (spotřeba kyslíku po 4 dnech na základě testu respirační aktivity (AT4) > 10 mg O2/g v sušině), odpady, které lze účelně recyklovat na základě současného stavu poznání, a nebezpečné odpady, které je možné zpracovat ve spalovnách nebo jiných zařízeních pro využití odpadu.

V podstatě nezměněny zůstávají principy týkající se zařazování odpadů, hodnocení nebezpečných vlastností včetně označení nebezpečných odpadů (NO) a identifikačních listů nebezpečných odpadů (ILNO), evidence odpadů a ohlašování přepravy NO. V případě ročního hlášení byl navýšen limit pro podávání hlášení u NO ze 100 kg/rok na 600 kg/rok a byl posunut termín pro podání hlášení z 15. na 28. února. Ohlašování za rok 2020 se nicméně provádí stále podle požadavků předchozího odpadového zákona 185/2001 Sb. Dále byla zcela vypuštěna povinnost jmenování odpadového hospodáře.

 

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy