Nový zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Dne 30.6.2021 by ve Sbírce zveřejněn zákon 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Účinnost nabývá 1.7.2022, tj. 11 měsíců po vyhlášení.

Zákon 250/2021 Sb. upravuje požadavky na bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení, výkon státní správy, práva a povinnosti osob, které provádějí jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu, revize, opravy, plnění nádob plyny nebo je provozují, odbornou způsobilost osob k činnostem na vyhrazených technických zařízeních a k jejich obsluze.

Vyhrazená technická zařízení (VTZ) jsou i nadále zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová. Tato zařízení se podle míry rizika, které svým provozem vyvolávají, zařazují do tříd, skupin a podskupin.

Zákon se obecně vztahuje provoz VTZ a neřeší ověřování stavu vyhrazeného technického zařízení před jeho uvedením do provozu. Jelikož do pracovního procesu vstupují bezpečné výrobky v souladu se zákony 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků, je bezpečnost provozu VTZ, které jsou podle těchto zákonů stanovenými výrobky, nutné řešit až od jejich uvedení do provozu, a dále po celou dobu provozování až po jejich trvalé vyřazení.

Kromě toho zákon řeší ověřování stavu bezpečnosti při uvádění do provozu technických zařízení, které nejsou stanovenými výrobky podle zákona 22/1997. Jedná se především o technické instalace rozvodů, které jsou součástí budovy.

Podmínky k zajištění bezpečnosti VTZ, rozsah, obsah a lhůty jednotlivých inspekcí, kontrol, revizí a zkoušek, rozdělení VTZ do tříd, skupin, popřípadě podskupin budou stanoveny prováděcími právními předpisy.

Zákon 250/2021 Sb. ruší dosavadní zákon 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru a prováděcí vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce o týkající se vyhrazených technických zařízeních (85/1978 Sb., 18/1979, 19/1979, 21/1979 a 73/2010) a dále vyhlášku 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Zdroj: Sněmovní tisk 535/0

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy