Nový zákon o ovzduší

Nový zákon o ovzduší byl uveřejněn ve Sbírce dne 13. června 2012 pod číslem 201/2012. Tento zákon plně nahazuje dosavadní zákon 86/2002 a též ruší veškeré prováděcí předpisy k tomuto zákonu vydané. Nový zákon o ovzduší nabývá účinnosti dne 1. září 2012

Cílem nového zákona je dosáhnout dalšího snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší a současně snížení administrativní zátěže pro podniky. Mezi nástroje k dosažení těchto cílů patří především programové nástroje, uplatňování individuálních podmínek provozu vzhledem k příspěvku zdrojů ke znečišťování ovzduší a ve vazbě na imisní situaci dané lokality a též revize ekonomických nástrojů.

Přípustná úroveň znečištění

Nově je stanoven imisní limit pro suspendované částice PM2,5 pro ochranu zdraví, který vychází ze směrnice 2008/50/ES. Posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění se provádí v zónách a aglomeracích, jejichž seznam je nově uveden v příloze č. 3 zákona.

Přípustná úroveň znečišťování

Je určována emisními limity, emisními stropy, technickými podmínkami provozu a přípustnou tmavostí. Emisní limity musí být dodrženy na každém komínovém průduchu nebo výduchu do ovzduší.

Emisní limity jsou jako doposud obecné a specifické. Specifické emisní limity jsou stanovené prováděcím předpisem (který není zatím k dispozici) nebo v povolení k provozu zdroje. Specifický emisní limit emisní limit stanovený v povolení nesmí být stejný nebo vyšší než specifický emisní limit stanovený prováděcím právním předpisem pro daný stacionární zdroj. Nově je zavedeno, že pokud je pro stacionární zdroj stanoven jeden nebo více specifických emisních limitů (nebo emisních stropů), nevztahují se na zdroj obecné emisní limity.

Emisní stropy se stanovují pro stacionární zdroj, stanovenou skupinu stacionárních nebo mobilních zdrojů, pro vymezené území kraje a pro vybranou skupinu stacionárních zdrojů. Doplňují emisní limity a v případě zdrojů VOC mohou emisní limity nahradit.

Nově jsou stanovena pravidla pro sčítání kapacit zdrojů umístěných ve stejné provozovně. Sčítají se pouze zdroje označené stejným kódem podle přílohy č. 2, které splňují podmínku možnosti odvodu emisí společným výduchem. Celková kapacita je pak rozhodná pro stanovení podmínek provozu (např. požadavky na měření emisí, stanovení emisních limitů, emisních stropů).

U spalovacích zdrojů se nově vychází z tepelných příkonů (pokud není znám, vypočte se z výkonu a účinnosti). Od sčítání a od plnění dalších povinností jsou oproštěni provozovatelé spalovacích zdrojů do příkonu 300 kW (doposud od 200 kW - střední zdroj).

Zjišťování úrovně znečisťování

Plánované měření je nutno oznámit na ČIŽP nejméně 5 pracovních dní před provedením tohoto měření. ČIŽP může v rámci své kontrolní činnosti provádět vlastní kontrolní měření.

V případě, kdy nelze měřením zjistit skutečnou úroveň znečišťování, je možné pro zdroje VOC a dále pro záložní zdroje energie požádat krajský úřad o povolení zjišťovat emise výpočtem.

Nástroje ke snižování úrovně znečištění a znečišťování

V případě, že je v zóně nebo aglomeraci překročen imisní limit, zpracuje ministerstvo ve spolupráci s příslušným krajským nebo obecním úřadem pro danou zónu nebo aglomeraci program zlepšování kvality ovzduší, který obsahuje mj. emisní stropy.

Emisní stropy stanovené v programu pak musí krajský úřad zohlednit v podmínkách povolení provozu příslušných emisních zdrojů.

Stanoviska a rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší

Krajský úřad vydává závazné stanovisko k řízení podle stavebního zákona 183/2006 k umístění, ke stavbě a změně stavby stacionárního zdrojeuvedeného v příloze č. 2 k zákonu (vyjmenované zdroje). Dále krajský úřad vydává povolení provozu stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 2 (nezávisle na řízení dle stavebního zákona).

Zákon přesně vymezuje obsah povolení k provozu vyjmenovaného zdroje. Povolení vydaná podle dosavadního zákona 86/2002 Sb. zůstávají v planosti, pokud jsou v souladu s požadavky na obsah povolení provozu podle nového zákona. V opačném případě musí provozovatel zdroje požádat o změnu nebo o nové povolení provozu do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Provozovatel zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu, který nemá vydané povolení k provozu podle zákona č. 86/2002 Sb. musí požádat o povolení provozu podle nového zákona do 1 roku ode dne nabytí účinnosti zákona 201/2012, tj. nejpozději do 1. září 2013.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

Pro zdroje, které jsou označeny v příloze 2 zákona, je v rámci povolovacího procesu vyžadována rozptylová studie, kompenzační opatření, případně zpracování provozního řádu.

Kompenzační opatření jsou opatření zajišťující alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění pro danou znečišťující látku a jsou vyžadována u zdrojů, jejichž vlivem by došlo k překročení imisních limitů.

Poplatek za znečišťování

Poplatek se vztahuje na provozovatele zdrojů uvedených v příloze č. 2 zákona. Platí se pouze za látky, pro něž má provozovatel povinnost zjišťovat množství emisí, přičemž zpoplatněny jsou pouze čtyři látky (TZL, SO2, NOx, VOC).

Od poplatku jsou osvobozeny znečišťující látky, u kterých celková výše poplatků za poplatkové období činí méně než 50 000 Kč. Na druhou stranu se u zpoplatněných látek zvyšují sazby a tyto budou postupně dále růst.

Povinnosti provozovatelů

Většina obecných povinností provozovatelů podle zákona 86/2002 je zachována.

Ke zmírnění povinnosti dochází ohledně provozu dosavadních malých spalovacích zdrojů. Pro zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně požaduje zákon plnění minimálních požadavků uvedených v příloze č. 11 zákona. Dále požaduje pro tyto zdroje provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy