Označování nebezpečných odpadů

Novela zákona o odpadech, uveřejněná ve Sbírce pod číslem 223/2015 Sb. s účinností od 1. října 2015, upravuje nově označování nebezpečných odpadů v návaznosti na příslušnou evropskou legislativu. Ministerstvo životního prostřední nicméně ve svém Sdělení ze září 2015 doporučuje původcům odpadů a dalším dotčeným subjektům vyčkat s příslušnými změnami v označování nebezpečných odpadů na účinnost nové prováděcí vyhlášky a do té doby postupovat podle stávajícího znění zákona 185/2001 Sb. o odpadech.

Podle dosavadního znění §13 zákona o odpadech 185/2001 měly být nebezpečné odpady s nebezpečnou vlastností uvedenou v příloze 2 k zákonu pod kódy H1, H2, H3, H6, H8, H9 a H14 označeny grafickým symbolem podle zákona 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích. K 1. červnu 2015 však příslušná ustanovení chemického zákona pozbyla platnosti.

Od 1. června 2015 nabylo účinnosti nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Nařízení CLP) v plném rozsahu, tzn. i ve vztahu k chemickým směsím. Od tohoto data je již povinné označovat nebezpečné chemické směsi novými výstražnými symboly nebezpečnosti.

<>K 1. červnu 2015 dále vstoupilo v účinnost nařízení Komise (EU) č. 1357/2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech. Toto nařízení v návaznosti na nařízení CLP mění kódy, názvy a definice jednotlivých nebezpečných vlastností odpadů.

Novela zákona o odpadech reaguje na tyto změny a upravuje znění §13, který ohledně balení a označování nebezpečných odpadů odkazuje na přímo použitelné nařízení CLP (příloha 2 zákona s výčtem nebezpečných vlastností byla zrušena). Dále §13 zmocňuje Ministerstvo životního prostředí ke stanovení způsobu a rozsahu označování nebezpečných odpadů vyhláškou. Příslušná vyhláška se nyní připravuje a její vydání se očekává během října/listopadu 2015. Změna názvů nebezpečných vlastností a změny ve značení nebezpečných odpadů se dotknou identifikačních listů nebezpečných odpadů.

Novela zákona obsahuje pro nové označování nebezpečných odpadů přechodné ustanovení do 31. prosince 2015. Do té doby jsou původci a oprávněné osoby povinni zajistit, aby byly nebezpečné odpady označeny podle §13 zákona o odpadech ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona.

Ministerstvo životního prostředí, ve svém Sdělení ze září 2015 doporučuje všem povinným subjektům vyčkat s příslušnými změnami v označování nebezpečných odpadů a aktualizací identifikačních listů na účinnost novely zákona o odpadech a také předmětné prováděcí vyhlášky.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy