Oznamování předmětů s nadlimitním obsahem SVHC do databáze SCIP

Od 5.1.2021 začala platit povinnosti oznamovat do databáze SCIP agentury ECHA předměty s obsahem látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) s koncentrací v předmětech vyšší než 0,1 % hm.

Povinnost oznamování předmětů s látkami SHVC vychází z evropské směrnice 2008/98/ES o odpadech ve znění směrnice 2018/851/EU. Do českého právního řádu byla tato povinnost transponována zákonem 543/2020 Sb., kterým se mění mj. zákon o chemických látkách 350/2011 Sb.

Povinnost oznamovat předměty do databáze SCIP platí pro výrobce a sestavovatele předmětů v EU, dovozce předmětů do EU a distributory předmětů a další subjekty v rámci dodavatelského řetězce z EU, kteří uvádějí předměty na trh. Povinnost se nevztahuje na maloobchodníky a subjekty prodávající předměty výhradně spotřebitelům.

Informace oznamované do databáze SCIP musí obsahovat:

  • údaje, které umožňují identifikaci předmětu,

  • název, koncentrační rozmezí a umístění SVHC látky v předmětu

  • další informace nezbytné pro bezpečné používání předmětu a zacházení s předmětem poté, co se stane odpadem.

Pro předkládání požadovaných informací do databáze SCIP vytvořila Agentura ECHA harmonizovaný formát IUCLID. Informace lze zadat přímo na tomto odkazu: https://echa.europa.eu/tools. Předložené informace v databázi SCIP budou veřejně dostupné na internetových stránkách ECHA, aby byly dostupné zpracovatelům odpadu.

Podpůrné materiály a informace k oznamovací povinnosti a databázi SCIP jsou k dispozici na internetových stránkách ECHA https://echa.europa.eu/cs/scip.Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy