Poslanecká sněmovna schválila nový zákon o chemických látkách

Poslanecká sněmovna schválila nový zákon o chemických látkách, který implementuje do legislativy České republiky nedávné změny v předpisech v oblasti chemických látek na Evropské úrovni.

Jedná se zejména o Nařízení ES/1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) a Nařízení ES/1272/2008 o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí (CLP). Zákon čeká nyní na schválení Senátem ČR a podepsání prezidentem.

V oblastech nového systému značení nebezpečných chemických látek a směsí nebo v oblasti registrace chemických látek nový zákon v podstatě pouze odkazuje na ustanovení obou zmíněných Evropských Nařízení. Zákon ovšem obsahuje pokyny pro klasifikaci, balení a označování směsí ve smyslu Směrnice 1999/45/EC, které jsou uplatnitelné až do 1. června 2015. Hlavním smyslem nového zákona o chemických látkách je definovat pravomoci jednotlivých státních orgánů, definovat správní delikty a sankce. Například za neposkytnutí bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce nebo směsi jejím dodavatelem bude možné uložit pokutu ve výši do 3 000 000 Kč.

Změn doznala i část věnující se povinnosti o poskytování informací o směsích, klasifikovaných jako nebezpečné pro zdraví nebo nebezpečných díky svým fyzikálně-chemickým vlastnostem. Nově je třeba poskytnout informace o jejich nebezpečnosti Ministerstvu Zdravotnictví (program CHLAP) do 45 dnů od uvedení směsi na trh ČR ze států v EU i mimo ni.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy