Používání diisokyanátů z hlediska REACH

Blíží se datum, do kdy nebude možné používat diisokyanáty ve výrobním procesu bez řádného proškolení o bezpečném používání těchto látek.

V podstatě všechny diisokyanáty, které se dnes v průmyslu používají hlavně k výrobě polyurethanu polyadiční reakcí s polyoly, jsou již od srpna 2020 zahrnuty do Přílohy XVII Nařízení EU 1907/2006 (REACH), tedy do seznamu látek podléhajících nějakému omezení. Omezení použití bylo zavedeno zejména kvůli senzibilujícím účinkům diisokyanátů. V tomto roce končí přechodné období dané pro realizaci některých opatření.

Aby mohly být diisokyanáty nadále používány, je nezbytné do 24. srpna 2023 provést odbornou přípravu všech zaměstnanců o bezpečném používání diisokyanátů při jakémkoliv použití a aplikaci, kdy je možná expozice pracovníka. O této povinnosti by již měl být uživatel informován dodavatelem např. specifickým označením na obale.

Konkrétní osnovu odborné přípravy lze najít v samotném Nařízení REACH (Příloha XVII, bod 74), přičemž konkrétní odborné podklady pro přípravu školení má za povinnost poskytnout dodavatel isokyanátů. Samotné školení má provést odborník na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s odbornou způsobilostí získanou příslušným odborným vzděláváním. Je zřejmé, že provedení školení je nutné patřičně zaznamenat. Vyžadovaná minimální perioda školení byl stanovena na 5 let.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy