Povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace po předčištění již není třeba

Novelou 275/2013 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích byla od 1.1.2014 zrušena povinnost mít platné povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, které pro splnění limitů znečištění daných kanalizačním řádem vyžadovaly předčištění (§18, odst. 3). Podmínky k vypouštění odpadních vod jsou tedy u nově zřizovaných přípojek dány pouze smlouvou uzavřenou s provozovatelem kanalizace a příslušným kanalizačním řádem.

Podle vyjádření Ministerstva zemědělství (dostupné zde) však zůstávají rozhodnutí vydaná před 1.1.2014 v platnosti. Zákon 274/2001 Sb. po novelizaci ani nedává vodoprávním úřadům možnost jak tato rozhodnutí zrušit nebo změnit. To může mít dva následky. Za prvé, při změně kanalizačního řádu (např. navýšení limitů znečištění) tak znečišťovatel stále musí dodržovat limity dané v rozhodnutí bez ohledu na tuto legislativní změnu, kterou rozhodnutí není schopné reflektovat. Za druhé, producenti odpadních vod jsou nyní rozděleni do dvou skupin, jedni s povolením a druzí bez povolení, i když provádějí v podstatě stejnou činnost. Což vede k jisté diskriminaci těch, kteří musí plnit podmínky dané povolením.

Znečišťovatel s platným povolením může podat na příslušný vodoprávní úřad žádost o zrušení povolení. Vodoprávní úřad však pouze vydá doklad, že zákon platný od 1.1.2014 již takové povolení nevyžaduje; nemá totiž k dispozici nástroj, jak rozhodnutí o povolení zrušit.

Otázkou ovšem zůstává praktická vymahatelnost podmínek rozhodnutí. Ve výčtu správních deliktů uvedených v současném znění zákona totiž porušení podmínek povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace po předčištění chybí.

Vodoprávnímu úřadu stále zůstává možnost dohlížet nad čištěním odpadních vod tím, že vydává povolení k stavbě a provozu vodních děl, které jsou k čištění používány. V povolení může stanovit podmínky provozu nebo pro provoz vodního díla vyžadovat provozní řád.

Ke stažení
ikonaVyjádření MZ k novele zákona 2742001 Sb.
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy