Prováděcí vyhlášky k zákonu o odpadech 541/2020 Sb.

K novému zákonu o odpadech, který nabyl účinnosti 1.1.2021 byly doposud vydány dva nové prováděcí předpisy: vyhláška 8/2021 Sb., Katalog odpadů, a vyhláška 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Vyhláška 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

Tato vyhláška nabyla účinnosti 27.1.2021. Kromě samotného katalogu odpadů vyhláška upravuje:

  • postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů,

  • obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu,

  • obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu,

  • metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadu,

  • doplňující limitní hodnoty a kritéria pro nebezpečné vlastnosti odpadu HP 9 (infekční), HP 14 (ekotoxicky) a HP 15 (odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl),

  • podrobnosti provádění vzorkování odpadů,

  • způsob provádění laboratorních zkoušek, analýz a ekotoxikologických a mikrobiologických testů odpadů a dalších zkoušek odpadů,

  • obsahové náležitosti osvědčení,

  • sdělení a dokumentační zprávy.

Vydáním nové vyhlášky došlo ke sloučení dvou předchozích předpisů, konkrétně vyhlášky 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, a vyhlášky 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Oproti dosavadní právní úpravě byly doplněny některé nové položky katalogu odpadů a nově se nastavují minimální požadavky na obsah zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu a obsahové požadavky na výstupní dokumentaci.

Podle §14 vyhlášky (přechodná ustanovení) se však dopady budou až do 31. prosince 2023 zařazovat podle dosavadní vyhlášky 93/2016 Sb.

Nebezpečná vlastnost HP 14 Ekotoxický může být po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky posuzována podle tabulky č. 1.1 v příloze č. 1 k vyhlášce 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona.

Vyhláška 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška 273/2021 Sb. nabývá účinnosti dne 7.8.2021 a nahrazuje tak dosavadní vyhlášky 383/2001 Sb., 384/2001 Sb., 294/2005 Sb., 374/2008 Sb. a 321/2014 Sb. Nová vyhláška upravuje mj. požadavky na zařízení určená pro nakládání s odpady a jejich provoz, technické podmínky soustřeďování odpadu, podrobnosti ukládání odpadů na skládky a přepravy odpadů, včetně přeshraniční, stanovuje podrobnosti pro nakládání s jednotlivými druhy odpadu (např. komunální odpady, nebezpečné, stavební odpady, biologicky rozložitelné odpady, PCB, odpadní rtuť a oleje, kaly), podrobnosti pro využívání odpadů k zasypávání. Vymezuje druhy technologických odpadů při ukládání na skládku. Rovněž upravuje požadavky na údaje o odpadu, základní popis odpadu, vedení průběžné evidence a ohlašování.

V návaznosti na zákon 451/2020 Sb. je použití odpadů na povrchu terénu nově definované jako zasypávání. Změn doznalo stanovení limitních hodnot na obsah škodlivin v sušině a ve výluhu posuzovaného odpadu i limitní hodnoty ekotoxických testů.

Přechodná ustanovení

V návaznosti na §153 od 2 zákona 541/2020 specifikuje vyhláška v §79 přechodná ustanovení ohledně provozního řádu a provozního deníku zařízení určené pro nakládání s odpady. Dále do 31.12.2022 nemusí být splněny požadavky na soustřeďování odpadů podle této vyhlášky, pokud soustřeďování odpadu splňuje požadavky na shromažďování nebo skladování odpadů podle § 5 a 6 dosavadní vyhlášky 383/2001 Sb.

Průběžná evidence a roční hlášení se v letech 2021 a 2022 zpracovává podle vyhlášky 383/2001. Do 31. prosince 2022 se rovněž přeprava nebezpečných odpadů ohlašuje podle vyhlášky 383/2001 Sb.

Další přechodná ustanovení se týkají např. nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a kaly z čistíren odpadních vod, se stavebním a demoličním odpadem, zákazu skládkování stanovených nebezpečných odpadů.

Metodické pokyny MŽP

K nové odpadové legislativě vydalo MŽP řadu metodických pokynů, např. k zařazování odpadů a plnění evidenčních a ohlašovacích povinností, požadavky na provozní řád a provozní deník zařízení pro nakládání s odpady, k zajištění plnění povinnosti odděleného soustřeďování komunálního odpadu u právnických a podnikajících fyzických osob, k zajištění plnění povinností žadatelů (zařízení, obchodníci, zprostředkovatelé). Metodické pokyny jsou dostupné na stránkách MŽP, v sekci Témata/Odpadové hospodářství/ Nová legislativa a metodické pokyny.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy