REACH – příručka pro následné uživatele

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zveřejnila na svých stránkách příručku pro následné uživatele ohledně bezpečnostních listů.

Dodavatelé chemických látek mají povinnosti dodat následným uživatelům nový bezpečnostní list rozšířený o expoziční scénáře. Termín pro dodání rozšířeného bezpečnostního listu se odvíjí od termínu pro registraci chemické látky.

Pro látky uvedené na trh v množství nad 1,000 tun/rok, látky označené větou R50/53 v množství 100 tun/rok a dále látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci v množství nad 1 tuna/rok, které byly předregistrovány, byl termín registrace 1.12.2010. K tomuto termínu ECHA zaregistrovala cca 3500 látek, z nichž mnohé jsou klasifikovány jako nebezpečné.

Povinnost dodat rozšířený bezpečností list s expozičním scénářem se vztahuje na většinu registrovaných látek klasifikovaných jako nebezpečných a uváděných na trh jedním dodavatelem v množství nad 10 tun/rok. Expoziční scénáře jsou vypracovány na základě posouzení chemické bezpečnosti.

Příručka Bezpečnostní listy a scénáře expozice zveřejněná na stránkách ECHA poskytuje následným uživatelům hlavní informace o obsahu bezpečnostních listů, expozičních scénářích, výjimkách a postupech pro kontrolu kompletnosti a případně doplnění bezpečnostního listu.

Informace o registrovaných látkách jsou též k dispozici na stránkách ECHA.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy